مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب ستاره به روایت دانیال نبی

سراسر وب

تعبیر خواب ستاره چیست؟دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده‌ای درخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند. اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند اندوه و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.در ادامه با سایت تعبیر خواب آنلاین آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب ستاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن هست که بزرگ میشوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید. چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و اندک رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از آدم خانواده خبر می‌دهد.

اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.

اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره میکنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.

اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر تصویر هست اگر ببینید ستاره ای در آسمان اندک رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید.

تعبیر خواب ستاره به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل هست او را فرزندان خیلی بوده باشد. اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل هست که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره. اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی اندک شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.

چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ستاره به روایت کرمانی

اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل هست که مال حاصل کند. اگر بیند که ستارگان را همی خورد، دلیل که از پادشاه وی را منفعت رسد. اگر بیند که ستارگان از خانه او برآمدند، دلیل هست که او را فرزندان باشد که مقرب پادشاه گردند. اگر بیند که با ستارگان صحبت نیکو گفت، دلیل هست پادشاه عادل و دادگر بود. اگر به خلاف این بیند، پادشاه ظالم و ستمگر بود. اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد.

تعبیر خواب ستاره به روایت مغربی

اگر بیند که از عبارت ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد.

تعبیر خواب ستاره به روایت حضرت دانیال

ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

تعبیر خواب ستاره به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا

دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه‌ها و اسباب پیشرفت که در حیات به طور نامحسوس پیش روی فرد آماده می‌شوند و او را در جهان خاصی پیش می‌رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن‌ها در وقت گذشته و حال به افرادی نسبت داده‌ می‌شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن‌ها دشوار بوده است. این آدم در گذشته پادشاهان و وزرا بوده‌اند و به تعبیر اکثر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی بزرگ تشبیه شده است.

تعبیر خواب ستاره به روایت امام صادق

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است. فقیهان. علما و دانشمندان. قاضیان. خلفا. وزرا. دبیران و نویسندگان. خزانه داران. مردمان جنگجوی. شاگردان.

تعبیر خواب ستاره به روایت لیلا برایت

اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن هست كه اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد. اگر خواب بینید كه تنها یك ستاره در آسمان می‌درخشد، بیانگر آن هست كه در كارتان ترقی می‌كنید. اگر خواب ببینید كه ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این مفهوم هست كه باید شكست را قبول كنید.

تعبیر خواب ستاره به روایت علامه مجلسی

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان تعداد زیادی چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.

تعبیر خواب ستاره به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن هست که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد. دیدن ستارگان اندک سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با مشکل و بدبختی است. دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه طریق یافتن اندوه و اندوه به حیات است. اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن هست که واقعه ای پرخطر اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب ستاره به روایت لوک اویتنهاو

ستاره درخشان: خوشبختی

ستاره اندک سو: مانع

ستاره تیره: اندوه و غصه در درون خانه

ستاره روشن: نیکبختی

ستاره دنباله دار: مرگ یکی از آدم خانواده

تعبیر خواب ستاره به روایت یوسف نبی

ياد کن زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر اینجانب در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم آن ها براي اینجانب سجده مي‏کنند سوره يوسف آيهء «۴» پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شويد سوره يوسف آيهء «۹۹» و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و همه آنان پيش او به سجده درافتادند و يوسف گفت اي پدر اين هست تعبير خواب پيشين اینجانب به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به اینجانب احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شيطان ميان اینجانب و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار اینجانب نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف هست زيرا که او داناي حکيم هست سوره يوسف آيهء «۱۰۰»

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن