مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

10 وجه متفاوت از تعبیر خواب مار

تعبیر جامع دیدن مار در خواب

سراسر وب

تعبیر خواب مار از منظر معبران مطرح در علم تعبیر خواب، متفاوت بیان‌شده است. در علم تعبیر خواب حیوانات، دیدن هر نوع حیوانی در خواب نماد و بیانگر موضوع خاصی است. به بیان هریک از معبران، دیدن مار در خواب تعبیر و مفهوم ویژه‌ای دارد.

تعبیر خواب مار از منظر معبران مختلف:

 1. حضرت امام جعفر صادق (ع)
 2. یوسف نبی (ع)
 3. علامه مجلسی (ره)
 4. ابراهیم کرمانی
 5. محمد بن سیرین
 6. اسماعیل بن اشعث
 7. منوچهر مطیعی تهرانی
 8. جابر مغربی
 9. لیلا برایت
 10. لوک اویتنهاو
 11. آنلی بیتون
 12. تام جت ویندو
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند:

 • دیدن مار در خواب ده وجه است.

اولین وجه تعبیر خواب مار:

دشمن پنهان.

دوم:

زندگانی.

سوم:

سلامتی

چهارم:

پادشاهی.

پنجم:

سپه‌سالاری.

ششم:

دولت.

هفتم:

زن.

هشتم:

مراد.

نهم:

پسر.

آخرین وجه تعبیر خواب مار از منظر امام جعفر صادق (ع):

سیلاب (سیل).

یوسف نبی (ع) می‌فرمایند:

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی باشد.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

علامه مجلسی (ره) گویند:

 • دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب مار گوید:

 • اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزوجل‌اند آن دیار
 • اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد.
 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود.
 • اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.
 • اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
 • اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد، دلیل که از پادشاه یا از بزرگی او را غم و اندوه رسد.
 • اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد
 • اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد
 • دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.
 • اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.
 • اگرماررا در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.
 • اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
 • اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد.
 • اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
 • اگر بیند که مار به دوپاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.
 • اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

اسماعیل بن اشعث گوید:

 • اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر ببینید کرمی بزرگ‌شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می‌دانید که آن‌یک کرم است شخصی شمارا می‌ترساند.
 • مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی‌آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش‌نقش‌ونگار و دل‌فریب که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی‌اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهرآلود خودش را در تن شما فرومی‌برد.
 • مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی‌خبرید. این تعبیر ازآنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم که دفاین و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیرخاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی‌اطلاع هستیم.
 • مار دشمنی است زیبا و خوش‌نقش‌ونگار و دل‌فریب و آرام که بی‌صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست‌داشتنی است.
 • چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله مار است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته‌اند
 • اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به‌زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

جابر مغربی در تعبیر خواب مار می‌گوید:

 • اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.
 • اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنی است که اتفاقات و پیامدهای ناامیدکننده‌ای در زندگی شما رخ می‌دهد. اگر ببینید حوا با مار صحبت می‌کند، نشانهٔ آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب می‌رسانند.
 • دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شمارا تهدید می‌کند.
 • اگر در خواب ببینید که یک افعی شمارا نیش می‌زند، نشانهٔ آن است که با افرادی هم‌نشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • مار: وجود موانع به هر شکل و نوعی
 • مار چند سر: جذبه
 • تبدیل به مار شدن: عدم احترام
 • گرفتن مار: وسوسه
 • اگر نتوان از دست مار فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
 • نیش خوردن از مار: از بین رفتن آرامش در خانواده
 • ماری که خود را کش‌وقوس می‌دهد: شما با تکیه‌بر شانستان از یک خطر خواهید جست.
 • کشتن مار: پیروزی در مقابل دشمن.
 • مار افعی: اطراف شما پر از آدم‌های یاوه‌گو است.
 • گرفتن افعی: شما برای مشکلاتتان راه‌حلی خواهید یافت.
 • نیش خوردن از افعی: بدبختی.
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

آنلی بیتون می‌گوید:

اولین بخش تعبیر خواب مار:

 • اگر خواب ببینید افعی دوست شمارا نیش می‌زند و او چون مرده نقش بر زمین می‌شود اما در همان حالت نفس می‌کشد و باز افعی نیشی دیگر به او می‌زند و دوست شما از جای خود بلند می‌شود و بعدازاین وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می‌شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه‌ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.
 • اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بی اندازد؛ اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.
 • اگر خواب ببینید مار، بچه‌گربه‌ای را می‌کشد، نشانه آن است که دشمنان سعی می‌کنند به شما آسیب بزنند؛ اما به خودشان آسیب می‌رسانند.
 • دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است
 • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می‌زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
 • دیدن مار، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است.
 • اگر خواب ببینید مارها در هم می‌لولند، نشانه آن است که از کشمکش‌های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد.

بخش دوم:

 • کشتن مار در خواب، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید از روی مارها راه می‌روید، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خودخواه می‌کوشند مقام و شأن شمارا میان دوستانتان پائین بیاورند.
 • اگر خواب ببینید ماری شمارا نیش می‌زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید ماری خوش‌خط‌وخال از لای علف‌های سرسبز به‌سوی شما می‌آید و از کنار شما می‌گذرد و جایی ناپدید می‌شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می‌شود و به سمت شما می‌آید و هرچقدر که نزدیک‌تر می‌شود، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر به نظر می‌رسد تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می‌گردد، نشانه آن است که با نافرمانی و بی‌قیدی شما کارها از بد هم بدتر می‌شود اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می‌یابد.
 • اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می‌زند و نیش خود را بیرون می‌آورد، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.
 • خریدوفروش مار در خواب، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود، سیاستمدارانِ با آن‌ها رفتار می‌کنید.
تعبیر خواب مار
تعبیر خواب مار

آخرین بخش تعبیر خواب مار از منظر آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می‌شود، نشانه آن است که وقایعی بی‌اهمیت افکار شمارا پریشان می‌کند.
 • اگر خواب ببینید مارها به شکل‌های غیرعادی مبدل می‌گردند، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده‌ای قوی برطرف می‌گردد.
 • اگر خواب ببینید مارها در آب می‌لولند، نشانه آن است که درجایی که احساس می‌کنید به لذتی تمام و کمال دست می‌یابید، با دردسر روبرو می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید مارکسی را نیش می‌زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه‌ای می‌زنید.
 • دیدن مارهای کوچک در خواب، نشانه آن است که کسانی را دوست می‌پندارید و از آنان پذیرایی می‌کنید که می‌کوشند شمارا پنهانی بدنام سازند و موفقیت‌های روزافزون شمارا نابود بسازند.
 • اگر خواب ببینید بچه‌ها با مار بازی می‌کنند، نشانه آن است که نمی‌توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.
 • اگر زنی خواب ببیند بچه‌ای، مار پشت سر او می‌گذارد و صدای فس فس مار را می‌شنود، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می‌سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند. بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است.
 • اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود درآورده است، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت؛ اما قانون و دوستان بانفوذش از او حمایت خواهند کرد.

تام جت ویندو در تعبیر خواب مار می‌گوید:

 • مار در خواب، نخست نشانگر غریزه جنسی است و از سوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه‌دارترین و رضایت‌بخش‌ترین رابطه هاشود.
 • اگر در خواب ببیند که ماری به دور بدنش پیچیده، تعبیر آن است که اسیر و گرفتار هیجانات خویش شده‌اید.
 • اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است، نشانگر میل به مقاربت و همخوابی است.
 • اگر ببیند که ماری او را بلعید، تعبیر آن چنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است.
 • اگر ببیند ماری به دور چوبی چنبره زده است، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی است.
 • اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند، نشانگر بی‌وفایی، افسوس خوردن و تهمت است.

منابع مورد استفاده در مقاله تعبیر خواب مار:

 1. https://www.auntyflo.com
 2. بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان.
 3. کتاب دائره‌المعارف تعبیر خواب جامع /نوشته: بیتا حافظی
 4. bit.ly
 5. is.gd
 6. tinyurl

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن