مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب آسمان

سراسر وب

دیدن آسمان در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب آسمان (تعبیر خواب آسمان روشن ، تعبیر خواب آسمان تاریک ، تعبیر خواب آسمان سیاه ، تعبیر خواب ماهی باران از آسمان و …) برای مفسران مختلف معانی و نشانه های مختلفی دارد. در این مقاله ، جزئیات این خواب را به طور مفصل توضیح خواهیم داد. در حال پردازش.

تعبیر خواب آسمان

1- آسمان در خواب معانی مختلفی دارد. به عنوان مثال ، یک آسمان آبی روشن نشانه آرامش ، زندگی بدون استرس ، تعادل در کار و زندگی شخصی است. برعکس ، آسمان طوفانی و بارانی نشانه بی قراری ، مشکلات و موانع زندگی است. این خواب نشانه ناامیدی ، غم و اندوه است.

2- اگر در خواب صدای ترسناکی از آسمان می شنوید ، تعبیر آن این است که به زودی خبرهای بد خواهید شنید. این امر زندگی شما را بسیار تحت تأثیر قرار خواهد داد.

3- اگر در دنیای خواب دیدید که از پنجره به آسمان خیره شده اید ، تعبیر آن این است که آرزوهای زیادی برای انجام آن دارید. این رویا می تواند آرزوها و اهداف شما باشد و شما می خواهید با تلاش به آنها برسید.

4- اگر خواب ببینید پروانه ها در آسمان می چرخند ، تعبیر آن این است که به زودی سفر خواهید کرد. شما عاشق تجربه های جدید هستید.

5- تعبیر دیدن ابرهایی که در آسمان شناور هستند ، نشانه ایده هایی است که برای زندگی دارید. این ایده ها نوپای و مشترک چک هستند اما به زودی به اهداف بزرگتری تبدیل می شوند.

6- تعبیر دیدن آسمان و خورشید در خواب ، نشانه دستیابی به آرزوها و توانایی شما در تصمیم گیری صحیح است. شما به اندازه کافی عاقل هستید که می توانید در زندگی پیشرفت کنید.

7- تعبیر دیدن آسمان هنگام غروب خورشید در خواب ، نشانه امتحان الهی و بلا و اندوه و چالش های زندگی ، شک و ناامنی است.

اگر علاقه من به آشنایی با تعبیر خواب آفتاب هستید می توانید کلیک کنید.

تعبیر خواب آسمان از نظر لوک ویتنهاو می گوید:

8- تعبیر خواب آسمان روشن: خوشبختی و سعادت
9- تعبیر خواب آسمان ابری: غم و اندوه
10- دیدن آسمان تسکین دهنده غمهای زندگی است.
11- اگر آسمان ابری باشد ، شما فردی بسیار ناپایدار و ضعیف هستید.

تعبیر خواب آسمان از نظر حضرت دانیل

12- اگر کسی خود را در آسمان اول ببیند ، باید ثابت کند که مهلت او نزدیک است.
13- اگر خود را در بهشت ​​دوم ببیند ، دلیل که علم کسب کند.
14- اگر آسمان سوم را ببیند ، باید ثابت کند که جلال این دنیا را پیدا می کند.
15- اگر آسمان چهارم را ببیند ، باید ثابت کند که پادشاه را دوست دارد و به او نزدیکتر است.
16- اگر آسمان پنجم را ببیند ، دلهره و ترس را دلیل می آورد.
17- اگر آسمان ششم را ببیند ، باید ثابت کند که بخت و دولت و خوبی پیدا می کند.
18- اگر بیند که به آسمان اول صعود کرده ، اما در را بسته می بیند ، باید استدلال کند که کارهای او به خاطر یک مرد بزرگ بسته شود.
19- اگر بینا نمی توانست به آسمان نگاه کند ، و سر خود را پایین انداخته بود ، باید دلیل جدا شدن از ملاقات با یک مرد بزرگ را بیاورد ،
20- اگر ديد كه فرشتگان از بهشت ​​نازل شدند و از روي او عبور كردند ، دليل كه درهاي دانش و حكمت به روي او گشوده شود.

تعبیر خواب آسمان از نظر ابن سیرین

محمد بن سیرین می گوید:
21- اگر شخصی خود را در آسمان ببیند ، دلیل که سفر پیدا کند و در آن سفر به نظم دنیا و عزت دست یابد. اگر او را در حال پریدن از آسمان دید ، این سفر با برکت بود. و اگر دید که هنوز در حال قائم پریدن است ، تا وقتی که به آسمان می رسد ، باید استدلال کند که رنج می کشد و رنج می برد ، و اگر دید که به آسمان صعود می کند

، با این قصد که دیگر به زمین برنخواهد گشت ، استدلال می کنند که او عظمت و پادشاهی را پیدا خواهد کرد و به دنبال کار بزرگ است. پیدا کردن. اگر ببیند که گریه های آسمان را می شنود ، دلیل بر خوبی و سلامتی می آورد. اگر پرنده ای را از آسمان دید که با او صحبت می کند ، دلیل برای شادی بود.

تعبیر خواب آسمان امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمود:
22- اگر ببیند که آسمان سبز است ، به این دلیل بود که در آن سرزمین حسن ، امنیت و امنیت وجود داشت.
23- اگر بیند که سفید است ، دلیل آن مقام رنج و بیماری بود.
24- اگر ببیند که آسمان سرخ است ، به این دلیل است که در آنجا سرزمین جنگ و خونریزی وجود دارد.
25- اگر بیند که آسمان سیاه است ، دلیل که زمین مصیبت و فتنه بزرگ بود.
26. اگر می بیند که آسمان از آنچه هست روشن تر است ، باید استدلال کند که به دین عالی در دین رسیده است.
27- اگر ببیند که در آسمان به روی او گشوده شده ، دلیل که در احسان و رزق به روی او گشوده شود ، و او دانشمند و حکیمی شود و روزهای زیادی از مردم.
28- اگر دید که نشانه های قرمز در آسمان وجود دارد ، باید استدلال کند که پارسان نشانه و پیروزی آن موقعیت بود.
29- اگر دید که آسمانها را می پرستید ، باید استدلال کند که او بی دین و گمراه است

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

30. تعبیر خواب آسمانی که سراسر زمین را فرا گرفته است: خوشبختی بزرگ
31- تعبیر آسمان بی ابر: پول و سعادت زیادی در آینده بسیار نزدیک
32. تعبیر خواب بدون آسمان آفتابی: از یک بیماری بهبود خواهید یافت.
33- تعبیر این خواب که با شخصی که دوستش دارید به آسمان نگاه می کنید: شانس و خوشبختی
34- تعبیر خواب آسمان بی ستاره: خبر بد و ناخوشایند

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.
35. اگر خواب ببینید با حیرت به چهره ها و حیوانات عجیب و غریب در آسمان نگاه می کنید ، علامت آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت است ، حسودی که وفاداری شما را در عشق از بین می برد.
36- تعبیر دیدن عزیزانتان در بهشت ​​نشانه این است که نزدیکان شما به خاطر شما کار اشتباهی انجام می دهند و افراد بی گناه را به خاطر اعمالشان ناراحت می کنند. پس از دیدن این خواب ، معمولاً مصیبت های بزرگی روی خواهد داد.
37- اگر در خواب خود را در وسط آسمان دیدید ، علامت آن است که ضررهای زیادی خواهید دید. اما با درک درست واقعیت ها ، خسارات را جبران می کنید.

تعبیر خواب دیدن آسمان روشن

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.
38- دیدن آسمان صاف در خواب ، نشانه کسب افتخارات برجسته و همچنین همراهی گروهی از روشنفکران است.

تعبیر خواب آسمان آبی

39. آسمان آبی در خواب نشانه مهربانی ، اخلاص و سخاوت است. تعبیر این خواب این است که به زودی با شخصی جذاب و شگفت انگیز ملاقات خواهید کرد.

لیلا به شما می گوید:
40- اگر خواب آسمان آبی ببینید ، به این معنی است که اوقات بسیار خوبی پیش روی شماست.

تعبیر خواب آسمان بارانی

41- تعبیر دیدن آسمان بارانی در خواب ، نشانه شکست عشق ، اندوه و دلهره است. البته این خواب به روحیه و روحیه شما در خواب بستگی دارد. اگر روحیه خوبی دارید پس تعبیرش خوب است و اگر حالتان بد باشد تعبیرش خیلی بد است

تعبیر خواب آسمان تاریک

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
42- آسمان تاریک و فراوان: شکست
43- آسمان در شب مهتابی: پول زیاد

لوک ویتنهاو می گوید:
44. تعبیر خواب آسمان تاریک: خطر

تعبیر خواب آسمان سیاه

45- تعبیر آسمان سیاه در خواب ، نشان از بدبختی ، بدبختی و اندوه و نشانه گمراهی و بی ایمانی است.

تعبیر خواب آسمان خاکستری

46- تعبیر دیدن آسمان خاکستری در خواب نشانه ناآرامی ، تغییرات ، آشفتگی و سختی در خانه شماست.

تعبیر خواب آسمان زرد

47- دیدن آسمان زرد در خواب ، نشانه بیماری و مشکل سلامتی است.

تعبیر خواب آسمان سرخ

48. دیدن آسمان سرخ در خواب ، نشانه شکست و بر هم خوردن برنامه های آینده است. به عنوان مثال ، اگر قصد انجام کاری یا امتحان داشتید ، ممکن است با دیدن این رویا نتوانید موفق شوید.

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.
49. دیدن آسمان سرخ در خواب ، نشانه نارضایتی عمومی است که احتمالاً به یک شورش تبدیل می شود.

لیلا به شما می گوید:
50. دیدن آسمان سرخ در خواب بیانگر اختلافات مختلف در خانواده و جامعه است.

لوک ویتنهاو می گوید:
51- تعبیر خواب قرمز: خوشبختی بزرگ

تعبیر خواب پرواز به آسمان

52. اگر خواب دیدید که به آسمان پرواز می کنید ، به معنای پیشرفت معنوی بسیار است. شما در هر کاری که انجام می دهید خدا را در نظر می گیرید و این باعث شده است که دوستان زیادی داشته باشید. این رویا نشانه شانس و عشق و موفقیت در تجارت و تجارت است.

تعبیر خواب پرنده ای که در آسمان پرواز می کند

53- اگر در عالم خواب ببینید پرنده ای به سمت آسمان در حال پرواز است ، تعبیر آن این است که شما عاشق هستید و می خواهید هر چه زودتر از قفسی که برای خود ساخته اید خلاص شوید. شما در تلاش برای شکستن مرزها و موانع اطراف خود هستید. شما به سمت خوشبختی و لذت می روید.

تعبیر خواب که از آسمان می بارد

54. تعبیر سقوط آسمان نشانه شکست و از دست دادن چیزهایی است که مدتها با تلاش و کوشش به دست آورده اید.

تعبیر خواب رفتن به آسمان

55- اگر خواب دیدید که با یک طناب به بهشت ​​صعود کرده اید ، تعبیر آن این است که به زودی با یاری و قدرت خداوند به آنچه می خواهید می رسید.

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.
56. اگر در خواب ببینید که به بهشت ​​صعود می کنید ، علامت آن است که با تلاش مداوم به هدفی خواهید رسید که شما را بسیار خوشحال و راضی نمی کند.
57. اگر جوانی در خواب ببیند که مانند نردبانی به آسمان صعود می کند ، نشانه این است که از موقعیت بالایی بلند می شود.

تعبیر خواب سقوط ماهی از آسمان

58. اگر خواب ببینید ماهی از آسمان در حال سقوط است ، تعبیر آن این است که در عقاید و عقاید خود غرق شده اید و به کسی اهمیت نمی دهید. سعی کنید برای دیگران و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوید.

تعبیر خواب آسمان نورانی

59. آسمان روشن نشانه انصاف و عدالت و رسیدن به آرزوهای شماست. این خواب نمایانگر فرصتی برای سفر به مکانهای جالب و مهیج است. این رویا نشانه دیدار با دوستان خوب است.

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.
60. دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند نشانه معنویت است. برای راحتی و زندگی به طبیعت پناه خواهید برد و غالباً نسبت به ثروت بی تفاوت خواهید بود.

تعبیر خواب آسمان پرستاره

61. دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است که برنامه های شما به زودی محقق خواهد شد. این رویا به این معنی است که شما یک زندگی شخصی و شخصی دارید و بدون هیچ مانعی به سمت آینده در حرکت است.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید. لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید.

اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.

ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

منبع: is.gd gg.gg tinyurl

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام عرض ادب
    در خواب یه آسمون خیلییییی بزرگتر از حد معمول بنفش پر از ستاره ها سیاه و نقره ای و یه خونه ی خیلییی بزرگ که دورش از طلا بود و معلق در اون آسمون بود
    یه سری ماهی برخلاف جهت هم شنا میکردن تو آسمون مثل سمبل هوت و رنگ ابی پررنگ یا نیلی رنگ داشتن ماهی ها واقعی نبودن انگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن