مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب روسری از دیدگاه امام صادق(ع)

سراسر وب

تعبیر خواب روسری چیست؟روسری، مقنعه، شال و چادر همه پیراهن هایی برای پوشش و حجاب هستند. اگر در خواب شما یکی از آن ها را دیدید، نخستین تعبیری که معبران برای آن ذکر کرده اند، همان پوشش و استتار است. به بیان دیگر می تواند اشاره به راز ها و اسرار حیات تان هم داشته باشد. تعابیر دیگر از این رویا عبارت هست از: همسر، ازدواج، سود و منفعت، شادی و خوشحالی، آراستگی و زینت، توهین و اهانت و… در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب روسری بر اساس نظر معبرین:

تعبیر خواب روسری از نظر امام جعفر صادق (ع):

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب روسری می گوید: اگر در خواب دیدید که روسری و یا چیزی شبیه به روسری به سر کرده بودید، چهار تعبیر دارد:

✔️تعبیر اول، نشانگر همسر است. به زودی دوشیزه ای را برای حیات خود بر می گزینید.

✔️تعبیر دوم، یک کنیز را نشان می دهد. این کنیز می تواند یک دختر اندک سن و سال باشد.

✔️تعبیر سوم، یک خدمتکار و نوکر است. کسی برای یاری فرا می خوانید.

✔️تعبیر چهارم، نشانه این هست که از جانب خانم های اطراف تان به سود و منفعت های زیادی دست خواهید یافت.در واقع آن ها منجر می شوند شما به موفقیت برسید.

اگر در خواب روسری و یا مقنعه همسر یک شخص با قدرت و صاحب رتبه را دیدید، تعبیر این رویا از وعده های دروغ و پوچ خبر می دهد. از جایگاه کسی قول و وعده های بی اساسی دریافت خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب روسری از نظر ابراهیم کرمانی:

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب روسری می گوید:  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که روسری یا مقنعه به سر داشتید، این رویا تعبیرش به شوهر شما باز می گردد.

اگر شما مجرد هستید و شوهر ندارید، پس تعبیرش برای شما این هست که به زودی متأهل خواهید شد و با مردی ازدواج می کنید.

تعبیر خواب روسری ازنظر جابر مغربی:

جابر مغربی درباره تعبیر خواب روسری می گوید: اگر در خواب دیدید که روسری یا مقنعه سبز رنگ یا سفید رنگ به سر کرده بودید، این رویا نشان می دهد که همسر شما مردی با ایمان و دیندار است. وی خیلی معتقد می باشد و در انجام وظایف دینی اش کوتاهی نمی کند.

✍️اگر رنگ روسری شما قرمز بود، پس نشان می دهد که همسر شما فردی هست که به خوش گذرانی و عیش و نوش خیلی علاقه دارد.

✍️اگر مشکی رنگ بود، نشانگر این هست که همسر شما خیلی اندوهگین و اندوهگین می باشد و یا حتی ممکن هست به لحاظ روحی بهم ریخته و افسرده باشد.

✍️اگر تیره و کبود رنگ بود، نشانه خوبی نیست. یک بلا و گرفتاری در پیش دارید.

✍️اگر زرد رنگ باشد، پس تعبیرش بیماری و مرض است. زیادتر مراقب سلامتی تان باشید.

 

تعبیر خواب روسری از نظر محمد العنبری:

محمد العنبری درباره تعبیر خواب روسری می گوید: روسری و یا مقنعه و یا حتی هر چیزی که به وسیله آن شما مو سر های خود را پوشانده باشید، تعبیرش پوشش و حجاب و زینت و آراستگی است. پس اگر چنین رویایی دیدید تعبیرش برای شما آراستگی ظاهری را نشان می دهد.

تعبیر خواب روسری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب روسری می گوید:روسری و چارقد در خواب آقایان هرگز نشانه خوبی نیست و سمبلی از خواری، خفت و بیچارگی است. تعبیر این رویا برای شما نشانگر اندک ارزش شدن، عدم احترام و جایگاه مناسب در چشم اطرافیان و مردم است.

✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که یک شال و یا روسری خریداری کردید، تعبیر این رویا نشان می دهد که جریانی و یا اتفاقی پیش خواهد آمد که منجر می شود شما مورد قضاوت قرار گیرید و به شخصیت و هویت شما اهانت و بی احترامی کنند. بخاطر این مسأله شأن و منزلت شما پایین خواهد آمد. تعبیر این رویا زمانی بدتر می شود که شما در خواب دیده باشید که روسری بر سر کرده اید.

✍️اگر شما یک خانم ستید و در خواب دیدید که روسری کثیف، آلوده، پاره و یا سوراخ به سر داشتید، تعبیر این رویا می تواند نشانگر یک سوء تفاهم در چهار چوب خانواده تان باشد. در اصل یک ناراحتی و اندوه و اندوه برای شما پیش خواهد آمد که شما را تا مرز افسردگی و نابودی خواهد کشاند.

✍️اگر روسری و چارقدی که دیدید خیلی بزرگ بود و قلواره مناسبی نداشت، تعبیر این رویا نیز منفی هست و مربوط به محیط خانواده شماست. بین اعضای خانواده بهم ریختگی ها و آشوب های زیادی رخ خواهد داد. به تعبیر دیگر اگر متأهل هستید، این رویا علامت اختلاف و درگیری بین شما و همسرتان است. منشأ این بحث و جدال ها به اختلاف سلقیه و عدم تفاهم شما باز می گردد.

✍️اگر در خواب دیدید که کسی روسری و چارقد شما را گرفت و پاره کرد، این رویا سمبل بی آبرویی و یا آبرو ریزی است. از این جانب شما لطمه و صدمه سنگینی خواهید خورد. برای جبران این خسارت باید هزینه گزافی پرداخت کنید.

تعبیر خواب روسری از نظر آنلی بیتون👴

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب روسری می گوید: اگر در خواب روسری را دیدید و یا به سر داشتید که خیلی با ارزش و گران قیمت بود، تعبیر این رویا از شهرت و آوازه شما در آینده نزدیک خبر می دهد. این شهرت و شناخته شدن شما همه به علت موفقیت های پیاپی و بزرگ شما خواهد بود.

✍️اگر در خواب دیدید که روسری کهنه، قدیمی، پاره و ارزان قیمت داشتید و یا چنین روسری را به سر کرده بودید، تعبیرش این هست که شما در آینده نزدیک مجبور می شوید که ثروت و دارایی خودتان را با آدم دیگری تقسیم کنید و یا بخشی از اموال تان را ببخشید.

✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که روسری به سر داشتید، این رویا نشان می دهد که در حیات حقیقی تان سعی می کنید یک آقا را از وظیفه و مسئولیت های اصلی و بااهمیت حیات اش بازدارید و منجر انحراف او از راه اصلی و اهداف اش شوید.

تعبیر خواب روسری از نظر کتاب سرزمین رویاها📗

✍️اگر در خواب دیدید که شما یک روسری به سر و یا در دست داشتید:

تعبیر این رویا نشان می دهد که شما سعی دارید چیزی را یا مسأله ای را پنهان کنید.

✍️اگر در خواب دیدید که در حال تا کردن یک روسری هستید و یا برعکس تای یک روسری را باز می کردید:

تعبیر این خواب از موفقیت ها و دستاورد های خیلی عالی و سودمند در آینده خبر می دهد. نتیجه کوشش هایتان را خواهید گرفت.

✍️اگر در خواب دیدید که روسری به سر کرده بودید:

این رویا نشان می دهد که شما فردی هستید که در انجام امور و شغل های شخصی تان خیلی سیاست مدار و مرموز عمل می کنید.

✍️اگر در خواب دیدید که روسری تان را گم کرده بودید:

تعبیر این خواب شاید خوشایند نباشد. توانایی دارد طی جریاناتی معشوق و شریک عاطفی تان را از دست بدهید و رابطه تان با او از هم بپاشد.

✍️اگر در خواب روسری یک تازه عروس را دیدید:

این رویا برای شما تعبیر خوبی دارد. تعبیرش نمادی از رسیدن به سعادت و خوشبختی وصف ناشدنی است.

✍️اگر در خواب دیدید که در حال مرتب کردن روسری روی سرتان هستید:

این خواب خوب نیست. کسی اطراف شماست که قصد خیانت و خنجر زدن دارد. بهتر هست زیادتر مراقب باشید.

✍️اگر در خواب شخص مرده ای را دیدید که روسری به سر داشت:

این رویا از یک جشن ازدواج خبر می دهد که شما هم دعوت خواهید شد و در این مراسم خیلی به شما خوش خواهد گذشت.

تعبیر خواب روسری از نظر معبرین غربی📚

از نظر معبرین غربی روسری و مقنعه در خواب، علامت زنی هست که شخصیت خیلی رفیق داشتنی دارد. همچنین وی برای رسیدن به اهداف و آرزو هایش خیلی مصمم و متعهد است. روسری در عالم رویا نماد زنی هست که طریق صحیح و صحیح را به شما نشان می دهد و هیچ گاه از شما غافل نیست. در واقع همیشه زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباه هستید، او پیش شماست و مانع می شود.

✍️اگر در خواب دیدید که روسری شما به رنگ قرمز بود و یا رنگ قرمز هم در موضوع آن بود:

این رویا از خوشحالی و شعف و شور خبر می دهد.

✍️اگر روسری شما در خواب سبز رنگ بود، نماد صلح، دوستی، آشتی و سازش است.

✍️اگر رنگ روسری دیده شده در خواب شما یکی از رنگ های مورد علاقه شما بود:

این رویا نشانه پیشرفت و ترقی در امور و کارهایتان است. در واقع زیادتر مربوط به کارهایی هست که شما از شروع و استارت آن هراس دارید و دو دل هستید.

✍️اگر در خواب دیدید که روسری به سر داشتید:

تعبیر خواب شما نشان می دهد که فردی صلح جو و میانه رو هستید که زیادتر سعی دارید با اطرافیان تان دوستی و سازش کنید.

✍️اگر در خواب دیدید که در حال خریداری کردن روسری هستید:

این رویا به امور مالی و اقتصادی شما مربوط می شود. به لطف یکی از نزدیکان تان به ترقی های خوبی دست خواهید پیدا کرد.

✍️اگر در خواب کسی را در حال خریداری کردن روسری دیدید:

تعبیرش این هست که از جای خوبی دریافت درآمد خواهید کرد و به سبب اموالی که از این طریق دریافت می کنید، می توانید ایرادات و موانع حیات تان را تا حدودی حل و فصل کنید.

تعبیر خواب روسری بر اساس موضوع آن 📋

✔️مقنعه از نظر تعبیرگران مقنعه در خواب: برای آقایان نماد همسر و زن هست و همچنین برای خانم ها هم نشانه شوهر و ازدواج است.

✔️سوختن روسری یا مقنعه:

اگر در خواب دیدید که روسری و یا مقنعه شما آتش گرفت و یا قسمتی از آن سوخت، این رویا تعبیرش نشانه هراس و دلهره از جانب یک شخص صاحب رتبه و قوی است.

✔️افتادن روسری از سر:

اگر در خواب دیدید که روسری تان از سر شما افتاده بود، این خواب نشانگر طلاق و جدایی شما از شوهرتان است. بهتر هست زیادتر مراقب باشید و اگر آینده رابطه تان برای شما حائز ارزش است، باید از بحث و جدال جلوگیری کنید.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن