مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

سراسر وب

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انگشتر را می توانید در سایت آینده جو مطالعه کنید.

تعبیر خواب کلی انگشتر:

تعبیر خواب خریدن و گم کردن و بخشیدن انگشتر شکسته و دیدن انواع انگشتر طلا ، نقره ، یاقوت ، فیروزه ، نگین دار سبز ، یشمی ، آهنی ، مس یا برنج در خواب تعییرهای متفاوتی دارد.

اما در حالت کلی از نظر معبرین بزرگ دیدن انگشتر در خواب نمادی از تعهدات و مسئولیت هایی هست که بر عهده شماست.

معبرین غربی گویند:تعبیر خواب انگشتر یا حلقه نشان دهنده این است که شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید.

تعبیر دیگر خواب حلقه این هست که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو بااهمیت یک گروه اجتماعی هستید.

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق(ع):

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است:

قدرت و سلطنت زن فرزند مال انگشتر زرین نیک هست .

اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده هست یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از جهان خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب انگشتر به روایت دانیال نبی:

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل هست از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد .

اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل هست از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر .

اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و عبارت هم بر این قیاس باشد .

اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل هست از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب انگشتر به روایت یوسف نبی:

دیدن حلقه انگشتر فرزند هست .

دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه هست .

دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمدبن سیرین:

اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا سارق برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .

اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند .

اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد .

اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل هست از آن چه دارد عبارت بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .

داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می شود .

پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و ساده تعبیر می شود.

و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.

دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.

تعبیر خواب انگشتر به روایت جابر مغربی:

اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد .

اگر ببیند از برنج یا مس هست ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد .

اگر ببیند که بلور هست ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد .

اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل هست که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند .

اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد .

اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل هست خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .

اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند .

اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل هست چیزی پنهان بدو رسد .

اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده هست ، دلیل هست از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد .

اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل هست آن چه دارد پسندیده و حلال هست .

اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر هست .

اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل هست بر آن چه در آهن گفتیم .

اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن عبارت بود که گفتیم . دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی هست که دانشمند بزرگی خواهد شد.

اگر خواب ببینید که انگشتری از نقره دارید یعنی تمام مال و اموال شما خوب و حلال است. تعبیر خواب انگشتر طلا اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد بود.

اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی هست و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.

اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن شغل ضرر خواهد کرد.

اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراختی و انجام دادن کاری حرام می باشد و احتمالا ضرر مالی هم خواهد دید.

اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این هست که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مواظب باشد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.

اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته هست در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا صحبت ناروایی بین آن ها رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن هست که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست .

اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب هست و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط هست به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و اطلاعات می شود .

اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .

اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت اطلاعات بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد .

گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .

تعبیر خواب انگشتر از نظر لیلا برایت:

داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه بیشمار شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس شغل می داند.

اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید:

مال ، قروت و یا مهلت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.

دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود.و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد. دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند.

اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت.

اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد:

ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد. پيدا كردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است.

اگر خواب ببينيد كه حلقه ى ازدواجتان را از دست خود درمى آوريد:

به اين معناست كه كارهاى نادرستى انجام مى دهيد.

تعبیر خواب انگشتر از نظر آنلی برایتون:

گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید :

اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او اطلاعات خواهد شد. ديدن حلقه در خواب، نشان دهنده ى موفقيت در انجام كارهاست.

مشاهده ى حلقه ى شكسته در خواب، بيانگر دعوا و نزاع است.

اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه حلقه ى ازدواجش گران قيمت است، بيانگر آن هست كه با مرد مهربان و خوبى ازدواج مى كند.

گم كردن حلقه ى ازدواج در خواب، بيانگر اندوه و اندوه است.

ديدن حلقه ازدواج در انگشت ديگران، به معناى انجام كارهاى ناپسند است.

تعبیر خواب انگشتر از نظر کارل گوستاو یانگ:

تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.

اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک کوشش نوین است. خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته هست بیانگر این هست که وفاداری تان زیر سوال می رود.

تعبیر دیگر این هست که حلقه ی شکسته نمادی از انتها دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.

خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده هست بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن هست علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است.

اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید :

به این معنی هست که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.

خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.

خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این هست:

که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است.

اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن هست بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

تعبیر خواب انگشتر از نظر لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است.

تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامی خاطر است.

دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است.

دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است.

تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است.

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: مشکل و ناراحتی، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن