مطالب پیشنهادی
متفرقه

زنده شدن مرده در خواب نشانه و نماد چیست؟

تعبیر خواب زنده شدن مرده از منظر محمدبن سیرین

سراسر وب

تعبیر خواب زنده شدن مرده از منظر معبران معروف و مشهور علم تعبیر خواب متفاوت بیان‌شده است. اینکه  در خواب مرده‌ای که زنده می‌شود آشنا باشد یا غریبه تعبیر و تفسیر متفاوتی دارد.

 تعبیر خواب زنده شدن مرده از منظر معبران مختلف:

 1. حضرت صادق (ع)
 2. حضرت دانیال (ع)
 3. محمدبن سیرین 
 4. ابراهیم کرمانی
 5. منوچهر مطیعی تهرانی 
 6. لوک اویتنهاو 

حضرت صادق (ع) می‌فرماید:

 • ایشان در تعبیر خواب مرده آورده‌اند که اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
 • اگر پادشاهی خواب بیند مرده زنده شد و معروف بود، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود بازیابد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرماید:

 • اگر بیند که مرده بود وزنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب زنده شدن مرده گوید:

 • اگر بیند زنده را بر جنازه می‌برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز و جاه و کار وی نماید.
 • اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دین‌دار است.
 • اگر دید مرده زنده شد دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده‌روی بیند.
 • اگر زنده را مرده ببیند حالش بد بود.
 • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
 • اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
 • اگر بیند زنده بمرد و دیگرباره زنده شد به‌غایت نیکو بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • در تعبیر زنده شدن مرده اگر مرده شمارا دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
 • وقتی‌که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است.
 • اگر مرده شمارا دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست
 • اگر مرده دست بر گردن شما افکند بدتر است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • زنده شدن مرده: شما زندگی بی‌برنامه‌ای را سپری می‌کنید.

منبع مورد استفاده در مقاله تعبیر خواب زنده شدن مرده:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب / پدیدآورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان
 • bit.ly
 • is.gd
 • yun.ir
فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن