مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

9 راز تعبیر خواب خرگوش به روایت حضرت یوسف

سراسر وب

خرگوش در خواب نشانه چیست؟ خرگوش‌ها در خواب نماد خوش اقبالی هستند و به چیزهای خوبی که در پیش هست اشاره دارند. خرگوش‌ها همچنین نماد زیادی هستند. خواب خرگوش ممکن هست نماد آن باشد که از تمام آنچه در حیات لازم دارید برخوردار هستید. همچنین ممکن هست نشانه‌ی داشتن بینشی قوی باشد و این خواب شما را به دنبال کردن آن تشویق می‌کند. تعبیر خواب خرگوش ممکن هست نشانگر لازم به نرم افزار ریزی قبلی برای کارها باشد و واگذار نکردن همه چیز به شانس. همچنین شاید نشانه‌ی استقبال از فرصت‌های نوین باشد. در ادامه با آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب خرگوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی هست که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی هست که الفت نگیرد و رام نشود.

اگر دیدید خرگوش در خانه شما کودک کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.

خرگوش زنی هست متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب هست از او دوری کنید.

خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

تعبیر خواب خرگوش به روایت محمد ابن سیرین

خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

اگر بیند که کودک خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز غم و بعضی از معبران گویند: غم و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب خرگوش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.

اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی خیلی حاصل کند.

تعبیر خواب به روایت مغربی

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود.

اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.

اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد.

اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از طریق دیگر مجامعت کند.

تعبیر خواب خرگوش به روایت آنلی بیتون

دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در حیات هست و به دست آوردن سود زیادتر از قبل. دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن هست که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است. اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن هست که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.

اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن هست که دوستی بی توانایی اما منظم پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب خرگوش به روایت یوسف نبی

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند.

دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود.

تعبیر خواب خرگوش به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک خرگوش : مخالفان شما به هدفشان نمیرسند .

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است. ديدن خرگوش سياه در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.

اگر خواب ببينيد كه خرگوشى را گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن هست كه با آدم جديدى همنشين مى‌شويد.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن