مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب مداد و قلم از نگاه معبرین

سراسر وب

دیدن خواب مداد و قلم نشانه چیست ؟ تعبیر خواب مداد ( تعبیر خواب قلم ، خواب جامدادی ، مدادتراش ، خواب خریدن مداد، مداد مشکی و … ) از نظر تعبیرکنندگان گوناگون معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این محتوا به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب مداد و قلم به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب قلم بر هفت وجه است:

حکمت فرمان علم فرهنگ درست شدن امور به مراد و کام خود رسیدن ادب

دیدن مداد به خواب چهاروجه است:

اول: مهتری

دوم: رامش

سوم: معیشت

چهارم: شادی

تعبیر خواب مداد و قلم به روایت محمدبن سیرین

دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود.

اگر بیند که مداد از کسی بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود.

اگر بیند که مداد جامه او را مشکی کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.

تعبیر دیدن قلم به خواب دستورات خداوند است.

اگر در خواب ببیند قلمی پیدا کرد یا کسی به او داد ،تعبیرش آنست که به آرزوهایش خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب قلم به روایت لوک اویتنهاو

مداد: عشق به هنر اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد، در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد.

اما اگر عبارت هایی را که در خواب با مداد نوشته هست پاک کند، علامت آن هست که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد.

تعبیر خواب مداد و قلم به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب قلم فرشته هست که به فرمان حق تعالی شغل کند.

اگر در خواب بیند که قلم به دست گرفت، دلیل هست او را فرزندی آید عالم و عاقل.

اگر بیند که به قلم چیزی نوشت، دلیل هست که علم آموزد و مال حاصل کند.

تعبیر خواب مداد و قلم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن قلم در خواب نیکو هست به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده هست .

ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم .

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می بدهید و ترقی های معنوی حاصل می کنید.

اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت هست و دادن قلم نیز یاری معنوی هست که از جانب دهنده به گیرنده قلم اطلاعات می شود.

تعبیر خواب گم کردن قلم ار دست دادن تواناییهایتان است.

تعبیر خواب مداد و قلم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند قلمی پیدا کرد یا کسی به او داد، تعبیرش آنست که به آرزوهایش خواهد رسید.

تعبیر خواب قلم و مداد  به روایت آنلی بیتون

تعبیر دیدن مداد در خواب، انجام کارهایی مطلوب است.

تعبیر دیدن قلم در خواب، علامت آن هست که با ماجراجویی کردن به جایگاه گرفتاریهای شدید کشانده می شوید.

اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید، تعبیرش آن هست که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن