مطالب پیشنهادی
متفرقه

5 راز تعبیر خواب میمون به روایت آنلی بیتون

سراسر وب

تعبیر خواب میمون | دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب. دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی هست که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد. در ادامه با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب میمون به روايت محمد ابن سیرین

بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است.

اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.

اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبیر خواب میمون به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن میمون در خواب ، نشانه آن هست که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند .

۲ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانه آن هست که سر دشوار ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

۳ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانه آن هست که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان هست بهتر هست هرچه زودتر با او ازدواج کند .

۴ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد .

تعبیر خواب میمون به روايت منوچهر مطیعی

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها هست غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی هست چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست. بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب.

اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که شغل می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند.

چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید. بر دشمنی که دارید پیروز می شوید.

اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت. اما باید هوشیار باشید چون از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند. کسی است که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.

اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید. به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.

چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه اطلاعات فریب خواهید خورد.

اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند. و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.

بوزینه ماده زنی هست مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید. و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید.

با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی هست بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

تعبیر خواب میمون به روايت جابر مغربی

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد.

اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند. اگر دید بوزینه با وی صحبت گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند.

اگر دید بوزینه او بگزید، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود. اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.

تعبیر خواب میمون به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید.

اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن