مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب شیر جنگل به روایت ابن سیرین

سراسر وب

تعبیر خواب شیر | دیدن شیر جنگل در خواب چه تعبیری دارد؟ شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده خیلی تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. مطابق آپشن های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. نخستین تعبیر برای این خواب که غالبا معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و رتبه است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت هست از: هراس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب رتبه و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و … در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. در ادامه با آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که رتبه خیلی بالایی دارد و رتبه وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد خیلی شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن خیلی قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما خیلی خیلی زیادتر خواهد بود.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر دانیال نبی

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مانند گردن شیر شده بود: این خواب برای شما خیلی مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد. تعبیر این خواب برای شما خیلی مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک رتبه و منصب خیلی عالی خواهد رسید. در حدی که توانایی دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت هست. و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه خیلی عالی و کاملی خواهید رسید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر یوسف نبی

از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب رتبه و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید. و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر محمد ابن سیرین

.از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. توانایی دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس هست و دشمن شما را شکست خواهد داد.
اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این هست که از جایگاه یک شخص صاحب رتبه و قوی مانند یک حاکم و یا مدیر مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار هراس و دلهره خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر هرگز کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال آماده اگر در مورد مسأله ای هراس و دلهره دارید، یقینا برطرف خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قوی می باشد.
اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود. تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار هراس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین هدف که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید). تعبیرش این هست که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید. این خواب نشانگر این هست که از جانب یک شخص صاحب رتبه و قوی به سود و منفعت خواهد رسید.
اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید. تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر محمد العنبری

از نظر محمد العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که خیلی ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر بیشمار هم داشته باشد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قوی می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص خیلی قوی می باشد.

اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این هست که دشمن منجر می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
اگر در خواب دیدید که سر شما مانند سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به جایگاه کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که هرگز در حد و شأن شما نخواهد بود.
اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش خیلی مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر هدف سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این هست که از اموال و دارایی شخصی مانند یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این هست که به احتمال بیشمار نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب رتبه و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم پرخطر می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد. که خیلی بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد).
اگر در حیات واقعی تان از کسی هراس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند. این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد. تعبیر این خواب هم به همین چهره نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید:
پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید. تعبیر این رویا به این چهره هست که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در راه حیات شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید. تعبیرش بدین چهره هست که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود خیلی خواهید برد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی خیلی جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به حیات و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و مطابق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما خیلی مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام خیلی درستکار و جذاب چهره می باشند. برگزیده کردن برای شما از بین آن ها خیلی دشوار خواهد بود.
اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این شغل به معنای یک رتبه و مرتبه خیلی با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده هست و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را تشکر گذار باشید.
اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها خیلی شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه حیات تان خواهید رسید.
اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم جایگاه چهره شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید زیادتر مراقب باشید.
پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. حیات تان بهبود خواهد یافت و با ترقی های بزرگ مالی و شادی های مختلف رو به رو می شوید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل حیات می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است. پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در مشکل بزرگی خواهید افتاد.
اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید:
تعبیرش مثبت هست و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید:
این رویا از آمدن یک رفیق نوین به حیات تان نوید می دهد. اگر این روز ها خیلی احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک رفیق هستید، پس خیلی زود وارد حیات شما خواهد شد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در طریق بد و نادرستی قدم برداشته اید. که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در حیات حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که خیلی آشفته و پریشان حال هستید. و این اوضاع طریق ترقی و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما یاری کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به عکس بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آن ها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید خیلی مراقب اطرافیان تان باشید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم هست برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید خیلی مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در حیات تان نشود.
شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی خیلی با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آن ها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود آدم نادرست اطراف حیات شماست. این اشخاص تأثیر خیلی منفی و مخربی بر شخصیت و حیات شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی حیات تان انتها دهید

تعبیر خواب شیر جنگل کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

شیر ماده

اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید. این رویا خیلی عالی هست و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به عکس می کشد. آینده حیات شما خیلی روشن و دل انگیز است.
اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید. این رویا تعبیرش منفی هست و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده خیلی زیادتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری پرخطر و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود:
تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت:
این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید:
این خواب به شما از ثروت و دارایی زیادتر خبر می دهد.
اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید:
تعبیرش مثبت هست و دوستانی را نشان می دهد که شما را خیلی رفیق دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

شیر نر

اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک مدیر و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و رتبه خیلی بالا هم داشته باشد. در هر چهره در حیات تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع خیلی جدی در حیات شما ایجاد خواهد شد. کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در حیات به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید. تعبیرش به این معنی می باشد که از جایگاه خانم ها و زن های اطراف تان مورد معرفی و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این معرفی ها می تواند به خاطر ظاهر زیبا و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید. تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و پیشرفت است. در واقع در زمانی که شما هرگز توقع ندارید، به یک باره حیات به نفع شما خواهد گذشت.
اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید:
این رویا تعبیرش مثبت هست و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید:
این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از اذیت دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک مسافرت خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد مسافرت کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.

 

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن