تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب پلنگ از منظر 8 معبر مطرح در جهان!

8 تعبیر خواب پلنگ از منظر اهل‌بیت و معبران جهانی

تعبیر خواب پلنگ از منظر هریک از  معبران مطرح در جهان، تفاسیر و تعابیر متفاوتی دارد. در علم تعبیر خواب حیوانات، دیدن پلنگ یا یوزپلنگ در خواب تعابیر مجزا و متفاوتی از یکدیگر دارد.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب پلنگ:

 1. ابراهیم کرمانی
 2. یوسف نبی (ع)
 3. محمد بن سیرین
 4. حضرت امام جعفر صادق (ع)
 5. منوچهر مطیعی تهرانی
 6. لوک اویتنهاو
 7. آنلی بیتون
 8. لیلا برایت

تعبیر خواب پلنگ از منظر معبران مختلف:

ابراهیم کرمانی گوید:

 •  اگر بیند پلنگ بانگ می‌کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد.
 • بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عزت و جاه وی و دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند با پلنگ جنگ می‌کرد و هیچ‌کدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعدازآن شفا یابد.
 • اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.
 • اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به‌قدر آن، چیزی بیابد.
 • دیدن شیر چهارپایان دشتی، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
 •  اگر بیند که گوشت پلنگ می‌خورد، دلیل که در حرب نام‌آور شود.

یوسف نبی علیه‌السلام در تعبیر خواب پلنگ می‌گوید:

 • دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند و حرمت بزرگ به دست آورد.

محمد بن سیرین گوید:

 • پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می‌کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد.
 • اگر بیند گوشت پلنگ همی‌خورد، دلیل که در جنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

اولین وجه تعبیر خواب پلنگ:

دشمن قوی

دوم:

مال یافتن از دشمن

سوم:

ترس از پادشاه

تعبیر خواب پلنگ
تعبیر خواب پلنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خواب‌های ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می‌شود.
 • به‌طورکلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه‌بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود.
 • اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی‌تر است روبرو می‌شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می‌دهد.
 • اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم.
 • اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم بازنشان پیروزی و چیرگی ماست.
 • اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.
 • داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شمارا خوشحال می‌کند.
 • پوستین پلنگ و یوزپلنگ و دیگر درندگان تیره گربه‌سانان معرف زنی نجیب و باشخصیت و مال دار است.

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب پلنگ می‌گوید:

 • پلنگ: ترس

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله‌ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
 •  کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.
 •  او در تعبیر خواب پلنگ می‌گوید که دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شمارا محاصره می‌کنند اما نمی‌توانند زیانی به شما برسانند.
 • اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.
 • دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شمارا به چنگ می‌آورد.

تعبیر خواب یوزپلنگ از منظر معبران:

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به‌طور باورنکردنی لغو و باطل خواهد شد.
 • اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید، نشانه آن است که در زندگی توفیق خواهید یافت؛ و چشم‌اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد.
 • اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شمارا تعقیب می‌کند، نشانه آن است که احتمالاً افرادی که به شما وعده‌هایی داده‌اند، از گفته‌های خود پشیمان خواهند شد.
 • شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب، علامت آن است که خبرهایی از کم شدن سود پول خودخواهید شنید. با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت.
 • دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب، علامت آن است که شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید، به این معنا است که خبرهای بدی به گوشتان می‌رسد.
 • کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزی است.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

منبع :

کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

tinyurl is.gd gg.gg b2n.ir

فروش ویژه
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن