مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب دریا به روایت ابن سیرین

سراسر وب

درست همانطور که دریا ممکن است هرچیزی را با خود به ساحل بیاورد، خواب دریا نیز می تواند به، معنی وقایع غیرمنتظره در زندگی تان باشد. دیدن دریا حاکی از تغییر، ماجراجویی و ترسی است که، باید از عهده آن برآیید. در ادامه با تعبیر خواب دریا بیشتر آشنا خواهید شد. با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب دریا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه هست ولي به نظر اینجانب دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چون در وقت هاي گوناگون دارندگان قدرت نام هاي گوناگون داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما به چهره دريا ظاهر شود.

گاهي اين صاحب قدرت پادشاه هست و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است.

تمام کساني که ما نسبت به آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما به چهره پديده هاي عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ.

عقيده فرويد نيز عينا همين هست حال اگر در خواب ببينيم که کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم.

اگر بيننده خواب ببيند که آب دريا را نوشيد به طوري که چيزي باقي نماند به قدرت و شوکت و عظمت مي رسد.

اگر بيننده خواب ببيند که روي آب دريا طریق مي رود در شغل خطرناکي مداخله مي کند که احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود.

معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي هست از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد که از کشتي بيرون مي آييد و به ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري که بيمار داريد شفا مي يابد.

اگر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامی زندگي است.

تعبیر خواب دریا به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که عبارت آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد.

و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، تعبیر ، آنست که در شغل جهان با حرص و طمع غرق شود .

اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل هست که از شغل جهان خلاصی یابد .

اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .

تعبیر خواب خوردن همه آب دریا آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .

اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده هست عزت یابد.

دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل هست .

اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است.

اگر کسی در خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن هست که به هر آنچه انگیزه دارد نرسد .

تعبیر خواب دریا به روایت کرمانی

اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که شغل او بر خطر است.

اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل هست بی اندوه شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است.

اگر بیننده عالم هست از علم بهره تمام یابد.

اگر بیند که آب دریا می‌خورد و دشوار گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است.

اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم دشوار است.

تعبیر خواب دریا به روایت مغربی

اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند.

اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند.

اگر بیند که آب دریا شور هست که خورد، دلیل که دریافت حلال بگذارد و دریافت حرام کند.

اگر بیند که از دریا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار.

اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می‌گرفت، دلیل هست که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود.

اگر ببینی آب دریا بیشمار شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه بیشمار می‌شود، ولی اگر اندک شده است، یـعـنـی لشکر پادشاه اندک می‌شود.

اگر ببینی آب دریا خشک شده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش نابود خواهند شد.

تعبیر خواب دریا به روایت آنلی بیتون

شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه‌آن هست که حیات ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، حیات ای تهی از عشق و محبت.

دیدن دریا در خواب، نشانه آرزوهای بی ثمر است.

دیدن دریا در خواب همیشه به تنهایی رخ نخواهد داد و پدیده‌هایی مانند خشک شدن دریا، طوفانی بودن آن و… هستند که مشخص کننده جریان خواب و تفسیر آن می‌باشند.

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می‌کند، نشانه آن هست که به نخستین آرزوهای خود دست می‌یابد.

تعبیر خواب دریا به روایت کتاب نفایس الفنون

اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده هست عزت یابد.

گر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل هست از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید.

اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در شغل جهان به حرص غرق شود.

اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل هست که از شغل جهان خلاصی یابد.

تعبیر خواب دریا به روایت لوک اویتنهاو

دریای متلاطم: ناراحتی وغصه

دریای مواج: نیکبختی در تمام اموری که در آن قدم برمی‌دارید.

کشتی رانی در دریا: شهامت ریسک کردن.

در آن غرق شدن: بدبختی که به دست خود موجب شده‌اید.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن