مطالب پیشنهادی
متفرقه

دیدن قبرستان در خواب نماد و بیانگر چیست؟

تعبیر خواب قبرستان از منظر حضرت دانیال (ع)

سراسر وب

تعبیر خواب قبرستان از منظر معبران طراز اول علم تعبیر خواب متفاوت بیان‌شده است. دیدن گور، قبر و قبرستان در خواب هرکدام معنا و مفهوم خاصی دارد.

تعبیر خواب قبرستان از منظر معبران مختلف:

 1. حضرت صادق (ع)
 2. حضرت دانیال (ع)
 3. محمدبن سیرین
 4. ابراهیم کرمانی
 5. جابرمغربی
 6. لوک اویتنهاو
 7. آنلی بیتون

حضرت صادق (ع) می‌فرمایند:

 • دیدن گورستان بر سه وجه است.

اول:

غم

 دوم:

زندان

سومین وجه تعبیر خواب قبرستان از منظر حضرت صادق (ع):

محنت

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر بیند که در میان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

محمدبن سیرین گوید:

 • دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر دید گورستان را زیارت می‌کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.

جابرمغربی در تعبیر خواب گورستان گوید:

 • اگر ببیند در گورستان می‌رفت، دلیل که درویش شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • آرامگاه: تصادف مرگبار

"<yoastmark

آنلی بیتون در تعبیر خواب قبرستان می‌گوید:

بخش اول:

 • او در تعبیر خواب مرده نوشته است که دیدن آرامگاه در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.
 • دیدن آرامگاهی ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است
 • دیدن آرامگاه خود در خواب، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می‌روید و بعد از برگشتن می‌بینید جسد ناپدیدشده است، علامت آن است که دچار گرفتاری غیرمنتظره خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرومی‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان‌گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.
 • دیدن زمین لم‌یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه‌ای روییده است، علامت آن است که اگر مسئولیتی به‌اندازه تحمل خود به عهده بگیرید، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که به‌کلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.

بخش دوم تعبیر خواب قبرستان از منظر آنلی بیتون:

 • دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
 • اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که بامحبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.
 • اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.
 • اگر مادری خواب ببیند گل‌های تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانواده خود و سلامت آن‌ها است.
 • اگر بیوه‌ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی‌آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
 • اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می‌آورد.
 • اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می‌چینند و به دنبال پروانه‌ها می‌دوند، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی‌دهید و عزادار نمی‌شوید.

منبع مورد استفاده در مقاله تعبیر خواب قبرستان:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب / پدیدآورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان
 • bit.ly
 • tinyurl
 • yun.ir
فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن