تعبیر خواب حیوانات

7 تعبیر متفاوت دیدن موش در خواب

تعبیر خواب موش از منظر معبران جهانی

تعبیر خواب موش در شکل‌ها و حالات مختلف معانی و تفسیرهای گوناگونی دارد. در علم تعبیر خواب حیوانات،دیدن موش در موقعیت‌های مختلف در خواب،تعبیرهای خاص و متفاوتی دارد.

 • اسامی برخی از معبران تعبیر خواب موش:

 1. ابن سیرین
 2. يوسف نبی علیه‌السلام
 3. منوچهر مطیعی تهرانی
 4. ابراهیم کرمانی
 5. جابر مغربی
 6. لوك اویتنهاو
 7. آنلی بیتون
 • تعبیر خواب موش ازنظر معبران مختلف:

ابن سیرین می‌گوید:

 • به‌طورکلی در  تعبیر خواب موش نوشته‌اند که  موش زنی به‌ظاهر مستوره اما در باطن مفسده است.
 • اگر خواب موشی ببیند با چنین زنی سروکار پیدا می‌کند.
 • اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد.
 • اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می‌دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
 • اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شما است که نباید به او اعتماد داشته باشید.
 • اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می‌رانید و دور می‌کنید.

یوسف نبی علیه‌السلام گوید :

 • دیدن موش جنگ زن باشد.
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدي کرده.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 •  موش دزد است و یک دزد خانگی است.
 • معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیرقابل‌اعتماد تشبیه کرده‌اند.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • او در تعبیر دیدن موش نوشته است که اگر در خواب از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختري نابکار آید.
 • اگر از گلوي او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسري  آید.
 • اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختري نابکار آید.

جابر مغربی گوید:

 • تأویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود.
 • اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند.
 • گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

"<yoastmark

لوك اویتنهاو می‌گوید:

 • موش که می‌دود: پس‌انداز
 • فرار موش از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن: غم و غصه
 • موش سفید: ازدواج موفق
 • در درون یک تله‌موش: دشمن شکست‌خورده

آنلی بیتون از تعبیر خواب موش می‌گوید:

 • کشتن موش در خواب، نشانۀ  پیروزي بر دشمنان است.
 • اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانۀ  آن است که تلاش‌های شما بی‌ثمر خواهد ماند.
 •  در تعبیر خواب موش ذکرشده است که اگر دختري خواب موش ببیند، نشانۀ  آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد.
 • اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاري  رسوا خواهد شد.
 • دیدن موش در خواب، نشانۀ روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی‌وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسردکننده‌ای خواهد داشت.

تعبیر خواب موش در حالت‌های گوناگون:

 •  اگر  کسی در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد.
 • اگر دید پوستین موش پوشیده داشت، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد.
 • دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر اینکه ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزي تنور آبادي بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاك جمع شده است. این نشانه کسادي و خرابی کار صاحب‌خانه است و برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب‌خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.
 •  اگر فردی ببینید گربه‌ای در خانه شما موش گرفته زنی براي شما حسن خدمت انجام می‌دهد؛ اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.
 • دیدن موش، دلیل زنی بود که به‌ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد.
 • اگر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و همه یکرنگ بودند، دلیل که به‌قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

منبع استفاده‌شده در مقاله تعبیر خواب موش:

 • کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

"<yoastmark

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن