مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب سبزه و علف از نظر راویان

سراسر وب

تعبیر خواب سبزه معنی نعمت است، و پول و هر آنچه زندگی می بخشد، رنگ و روحی مطبوعی دارد و جلوه و درخشش بهتری می بخشد. اگر رنگ سبز در دهان تلخ و زشت بود، علامت آن است که ما با قصد خوشبختی، شادی و خوشبختی در حال انجام کاری هستیم که موجب اندوه و اندوه می شود. ما کار خوبی انجام می دهیم که پایان بدی دارد.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که سبزه مشهور است و آن را می خورد و طعم شیرینی دارد، به این معنی که روزی حلال است. دیدن سبز یعنی سلامتی.

تعبیر دیدن سبزه در خواب

تعبیر خواب سبزه  به روایت امام جعفر صادق

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.

اول: راه اسلام. دوم: دین. سوم: اعتقاد پاک. چهارم: ورع و پرهیزکاری.

منوچهر تهرانی اینگونه می گوید:

سبزه در خواب های ما به معنای شادی و خوشی می باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در کنار حوض سبزه درآمده است، یـعـنـی هم خودت از علم و دانشی که داری بهره‌مند می‌شوی و هم دیگران، مخصوصاً اگر حوض متعلق به تو باشد، ولی اگر حوض برای سایر مسلمانان باشد، هر خوب و بدی که در حوض وجود داشته باشد تعبیرش به علما و دانشمندان یا حاکم آن شهر برمی‌گردد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن سبزه در خواب، برای بازرگانان نشانه ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است. برای ادیبان و هنر پیشه ها، نشانه آن است که شهرتمند خواهند شد. برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست.

ابن سیرین می گوید:

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، به معنای پاکدینی است. اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد. اگر بیند در آن زمین گیاههای معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

تعبیر سبزه زار در خواب

تعبیر خواب سبزه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت.

همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید. سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سبزه می گوید :

اگر در خواب پشت کوه ، سبزه زار پهناوری ببینید، علامت تحمل سختیهای کم اهمیت است. اگر خواب ببینید از سبزه زاری گذر می کنید و به جایی خشک قدم می گذارید، علامت آن است که بیمار خواهید شد

دیدن سبزهزار خشکیده در خواب، علامت بدبختی و اندوه است. دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.

تعبیر خواب سبزه به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند در میان سبزه زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او. اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است، تاویلش به خلاف این بود. اگر دید سبزه زار ملک دیگران است، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که صحبت او با ناکس افتد

تعبیر علف زرد در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خواب ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید به معنای بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید یعنی به او ظلم می کنید. اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران. چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.

منبع: dream meaning tinyurl gg.gg b2n.ir

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن