مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

8 تعبیر خواب ماهی جامع و مفید!

تعبیر خواب ماهی به بیان معبران مشهور

سراسر وب

تعبیر خواب ماهی در شکل ها و حالات مختلف معانی و تفسیرهای متفاوتی دارد. معبران معروف تعبیر خواب حیوانات، هریک از منظر خود، دیدن ماهی در خواب را تعبیرمی کنند.

 • اسامی برخی از معبران تعبیر خواب ماهی:

 1. حضرت دانیال
 2. محمدبن سیرین
 3. جابرمغربی
 4. حضرت امام جعفر صادق
 5. منوچهر مطیعی تهرانی
 6. لوک اویتنهاو
 7. یوسف نبی
 8. آنلی بیتون
 • تعبیر خواب ماهی از نظر معبران مختلف:

حضرت دانیال گوید:

 • دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.
 • اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است.
 • ماهی کوچک غم است.
 • اگر ببیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند.
 • اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.
 •  دیدن ماهی خواره، دلیل زن بود.
 • اگر دید ماهی خواره داشت، دلیل که زنی بخواهد.
 • اگر دید ماهی خواره از دست او بپرید، دلی که زن را طلاق دهد.

جابر مغربی گوید:

 • دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی علیه السلام که از بهشت آورده بودند ماهی بود.
 • اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید.
 • اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.
 • اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
 • اگر دید ماهی فروشی می کرد، دلیل که منفعت یابد.
 • اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.
 • دیدن ماهی خواره، دلیل غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در تعبیر خواب ماهی می فرمایند:

 • دیدن ماهی بر شش و جه است.

اولین وجه تعبیر خواب ماهی:

وزیر

دوم:

لشگر

سوم:

دختر دوشیزه

چهارم:

غنیمت

پنجم:

غم و اندوه

ششم:

کنیزکی هندوی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن ماهی در خواب نیکو است، بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.
 • اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد.
 • چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند، تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه، مقام، پول، مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد، اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.
 • اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد . آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است.
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است .
 • ماهی سرخ فر و شکوه است .
 • او در تعبیر خواب ماهی میگوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید اورا کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • ماهیگیری: سود زیاد
 • ماهی های بزرگ: رضایت
 • ماهی های کوچک: شکست
 • ماهی های مرده: ناراحتی
 • پختن ماهی: داشتن خانه با سامان
 • خریدن ماهی: اطلاعات غلط
 • ماهی های قرمز: ازدواج با یک فرد ثروتمند

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن ماهی روزی است.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.
 • دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
 •  اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید.
 •  اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید.
 •  خواب ماهی گیری، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است.
 •  اگر در هنگام ماهی گیری چیزی صید نکنید، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
 •  خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
 • منبع استفاده شده در مقاله تعبیر خواب ماهی:

کتاب دایره‌المعارف تعبیر‌خواب جامع/بیتا حافظی

is.gd bit.ly yun.ir tinyurl

 

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن