مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب الاغ یا خر بر اساس روایت معبران چگونه است؟

سراسر وب

وقتی انسان میخوابد روح از بدن انسان جدا می شود و به دنیایی بالاتر سفر می کند. بعضی از خواب ها نشانه ای از طرف خداست که این نشانه می تواند خوب یا بد باشد. نشانه دیدن خر یا الاغ در خواب چیست؟ تعبیر خواب فرآیند تعبیر خواب هایی است که در خواب می بینید. تعبیر خواب الاغ را می توانید در سایت آینده جوو بخوانید.

تعبیر خواب الاغ بر اساس تفاسیر مختلف

خر در میان حیوانات چهار پا و اهلی حیوانی بی ضرر است و دیدن آن در خواب خوب است. اگر کسی در خواب ببیند که او از هر رنگی بر الاغی سوار شده است، تعبیر آن تسلط بر امور زندگی است و به قول معروف ، سوار شدن بر خر است. کشتن الاغ و خوردن گوشت آن به معنای صرف هزینه برای کار بی فایده است. زمین خوردن از الاغ در حین حرکت ضعیف و بی بضاعت است و سوار شدن و پیاده شدن مکرر از الاغ خواستار چیزی به شکل هوی و هوس است.

اگر در خواب ببینید که خر خود را با خر دیگری عوض می کنید، وضعیت زندگی شما تغییر می کند. اگر خواب الاغی قوی تر و جوان تر ببینید ، روحیه شما بهتر می شود و اگر برعکس باشد، معنای عکس آن است. برخی الاغ را مردی احمق دانسته اند که وارد زندگی بیننده خواب می شود و گرچه نعمت، وسعت و روزی می آورد، اما باعث ایجاد مزاحمت و ناآگاهی و دلخوری او بیننده خواب را آزار می دهد. دیدن الاغی در خواب، افتخار و بزرگی است و آرزوی موفقیت برای بیننده خواب، و بازگشت خوب و بد خر به بیننده خواب است.

تعبیر خواب الاغ به روایت امام صادق

 • تعبیر خواب الاغ از منظر امام صادق عبارت‌اند از:
 1. بخت
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه
 • تعبیر خواب سوار شدن برروی الاغ عبارت‌اند از:
 1. بخت و اقبال
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. مرتبه
 4. فرمانروایی

تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.

تعبیر خواب خر و اسب
تعبیر خواب خر و اسب

تعبیر خواب الاغ به روایت محمدبن سیرین

 • اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند.‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
 • اگر ببینی مانند خر می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.
 • تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.
 • اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.
 • اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.
 • اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

 1. خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
 2. خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.
 3. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
 4. خر سرخ:یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
 5. خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.

تعبیر خواب الاغ به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 • اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی
 • تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.
 • گر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود
 • اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد
 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • گر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.
 • اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.
 • اگر خر تو با اسب در خواب و رویا همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.
 • اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .
 • اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.
 •  اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد.

تعبیر خواب الاغ به روایت منوچهر مطیعی

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد. چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید. اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.

تعبیر خواب الاغ به روایت جابر مغربی

 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.
 • اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
 •  اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب الاغ به روایت دانیال نبی

تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد. اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی. اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن الاغ در خواب، نشانه آزردگی خاطر است واخباری كه دیر از موعد به شما می رسد.
 • اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید، نشانه كار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی.
 • اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید، نشانه آن است كه حرفها و تهمت هایی كه پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.
 • اگر خواب ببینید الاغ سواری می كنید، دلالت بر آن دارد كه در دعواهای غیر قابل پیش بینی، شركت خواهید كرد.اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
 • اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
 • خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
 • دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
 • دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه لوک اویتنهاو

 1. خر که می‌دود: خبر
 2. سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
 3. خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
 4. خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
 5. غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
 6. کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید.

تعبیر خواب الاغ به روایت یوسف نبی

 1. دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند.
 2. دیدن فروختن الاغ زیان باشد.
 3. دیدن الاغ بخت او را یاری می کند

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه لیلا برایت

دیدن الاغ در خواب، نشانه دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغى را مى زنید، بدین معنا است که نسبت به خانوادهتان بى تفاوت شده اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى آید.

منابع: is.gd ، bitly.com

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

یک نظر

 1. سلام
  خسته نباشید .
  برادر من خواب یک کره خر سفید دید که صاحبش یک پسر بچه ناشناس کوچک بود ، برادرم میگوید در خواب هیچکس جرئت نزدیک شدن به خر را نداشت ولی من به او نزدیک شده ام علی رغم اینکه خانواده ام می‌ترسیدند و مرا منع میکردند ، خلاصه به خر نزدیک می‌شوم و قبل از اینکه او به من لگد بزند ، من به او لگد میزنم و در نتیجه خر رم کرده و فرار میکند وسط خیابان ولی اتفاقی برایش نمی‌افتد .
  تعبیر خواب برادرم چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن