مطالب پیشنهادی
متفرقه

دیدن مرده در خواب نماد و نشانه چیست؟

تفسیر جامع دیدن مرده در خواب از منظر بزرگان دین

سراسر وب

تعبیر خواب مرده از منظر معبران مطرح علم تعبیر خواب متفاوت بیان‌شده است. دیدن قبر، جنازه، مرده، کفن و قبرستان در خواب تعبیر و تفسیر خاص و متفاوتی دارد. دیدن مرده در خواب اگر آشنا یا غریبه  باشد معانی متفاوتی دارد. برای اطلاع از معنی و مفهوم جامع و دقیق خواب خود می‌توانید به سایت تعبیر خواب آینده جوو مراجعه نمایید.

تعبیر خواب مرده از منظر معبران مختلف:

  1. حضرت صادق (ع)
  2. حضرت دانیال(ع)
  3. یوسف نبی  (ع)
  4. محمد بن سیرین 
  5. ابراهیم کرمانی
  6. منوچهر مطیعی تهرانی 
  7. جابرمغربی 
  8. لوک اویتنهاو 
  9. آنلی بیتون 

حضرت صادق(ع) می فرمایند:

بخش اول:

  • روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می‌آورد.
  • مشاهده جنازه‌ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم.
  • اگر جنازه‌ای را شیک و بالباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد.
  • کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است به‌جز لمس جنازه.
  • اگر جنازه‌ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست.
  • گر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده، چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی به دست می‌آورد.
  • اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه‌شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می‌تواند بی‌تفاوت بماند خودداری کند.

بخش دوم تعبیر خواب مرده از منظر امام صادق (ع):

  • اگر دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی بود.
  • اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تأویلش به خلاف این است.
  • اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به‌جای نیاورده باشد.
  • اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.
  • اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
  • اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
  • اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود بازیابد.
  • اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می‌یابد.
  • اگر در خواب ببیند با زن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده می‌شود.
  • اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده‌اند جماع کرد، از اموال مرده جیزی به او می‌رسد.
  • اگر در خواب ببیند که مرده‌ای را با شهوت بوسید، زن می‌گیرد و به مرادش می‌رسد.
  • اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق‌نظر دارند.

بخش سوم:

  • دیدن جنازه در خواب بر سه وجه است.
  1. بزرگی
  2. ولایت و حکومت
  3. عز و جاه و رفعت

بخش چهارم:

  • دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است.
  1. مال
  2.  ظاهر شدن مشکل
  3. فساد دین
تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

بخش پنجم تعبیر خواب مرده از منظر امام صادق(ع):

  • دیدن گورستان بر سه وجه است.
  1. غم
  2.  زندان
  3. محنت

حضرت دانیال(ع) می فرمایند:

  • اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جایی که امید ندارد.
  • اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.
  • اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی‌که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این‌همه، دلیل بر فساد دین بود.
  • اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: بر آن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند.
  • اگر بیند که مرده بود وزنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
  • اگر بیند که در میان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند
  • دیدن گور در خواب، دلیل زندان است.
  • اگر در خواب بیند گوری ازبهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد.
  • اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد.
  • اگر دید او را در گور نهادند و خاک‌برسر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

یوسف نبی (ع)  در تعبیر خواب مرده می فرمایند:

  • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد.
  • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود.
  • دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید.
  • دیدن مرده در کنار خود زیادی عیش بود.

محمد بن سیرین گوید:

بخش اول:

  • اگر بیند جنازه کسی را می‌برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند.
  • اگر بیند مرده جامه‌های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.
  • اگر مرده را با جامه‌های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
  • اگر مرده را جامه‌های سیاه بیند به خلاف این است.
  • جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است.
  • اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
  • اگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده و می‌برند و مردمان از پیش جنازه او می‌رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است و یا بر آن قوم که پس او می‌رفتند فرمانرواست.
  • اگر بیند جنازه مرده برداشت و می‌برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد و از او خیر نیکی بیند
  • اگر بیند قومی در پس او می‌رفتند و در هوا می‌شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.
  • اگر خویشتن را در جنازه بیند و آن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود.
  • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

بخش دوم تعبیر خواب مرده از منظر محمد بن سیرین:

  • اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
  • اگر دید مرده‌ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.
  • اگر بیند مرده‌ای جامه می‌فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.
  • اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
  • اگر دید مرده از دردسر می‌نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.
  • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
  • اگر دید مرده از درد دندان می‌نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد
  • اگر دید مرده از درد پهلو می‌نالید، دلیل که با زنان بدکردار بوده باشد.
  • اگر دید مرده از درد شکم می‌نالید، دلیل که حرام خورده باشد.
  • هر که خواهد بداند که حال او نزد حق‌تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق‌تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.
  • دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.
  • اگر وی را در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند.
  • اگر بیند بر بام خانه او گور می‌کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

بخش اول:

  • اگر بیند زنده را بر جنازه می‌برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز و جاه و کار وی نماید.
  • اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تأویلش به خلاف این است.
  • اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند. اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
  • اگر بیند کفن مرده‌ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم، اگر مال دار به مال.
  • اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دین‌دار است.
  • اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.
  • اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند.
  • اگر بیند بر جنازه سبک است دلیل که بر مردمان سبک‌بار است و حالش نیکو شود اگر بیند بیفتد و کار او بسته شود.
  • اگر دید مرده زنده شد دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده‌روی بیند. اگر زنده را مرده ببیند به خلاف این است.
  • اگر پدرمرده خود را با جامه‌های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.
  • اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

بخش دوم تعبیر خواب مرده ازمنظر ابراهیم کرمانی:

  • اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم به رهد.
  • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
  • اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
  • اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.
  • اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است.
  • اگر بیند زنده بمرد و دیگرباره زنده شد به‌غایت نیکو بود.
  • اگر مرده را بیند که دیگرباره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد.
  • اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود.
  • اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می‌گویند کارش شوریده شود.
  • اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید.
  • اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تأویل نیکو بود.
  • اگر بیند بمرد و دفنش کردند بد است.
  • اگر دید گورستان را زیارت می‌کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.
  • اگر بیند منکر و نکیر از او سؤال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبه‌ی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه به رهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست.
  • اگر در خواب مرده‌ای را ببینید دوستی را ملاقات می‌کنید یا مهمانی برای شما می‌رسد.
  • اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می‌برد.
  • اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره‌اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می‌گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می‌شویم.
  • اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
  • اگر مرده شمارا دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
  • وقتی‌که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
  • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است.
  • اگر مرده شمارا دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست.
  • اگر مرده دست بر گردن شما افکند بدتر است.
  • اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید.
  • اگر ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چراکه حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.
تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

جابرمغربی در تعبیر خواب مرده می‌گوید:

  • دیدن مرگ مفاجات در خواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هرچند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سخت‌تر بود.
  • اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
  • اگر ببیند در گورستان می‌رفت، دلیل که درویش شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • مادر را مرده دیدن: زندگی طولانی سعادتمند
  • مردن: قول‌های زیاد پوچ و واهی
  • دیدن کسانی که در حال مرگ هستند: شادی
  • زنده شدن مرده: شما زندگی بی‌برنامه‌ای را سپری می‌کنید
  • تمایل به مردن: نشانه سلامتی
  • آرامگاه: تصادف مرگبار

آنلی بیتون می‌گوید:

بخش اول:

  • اگر در خواب ببینید نوشته سنگ گوری را می‌خوانید، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت.
  • اگر خواب ببینید گوری تازه حفرشده است، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می‌روید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است.
  • اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان است.
  • اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته‌اید و خاک به‌غیراز سر، تمامی اندامش را پوشانده است، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج‌آوری دچار می‌شود و بیننده خواب ثروت خود را از دست می‌دهد.
  • دیدن گور خود در خواب، علامت آن است که مراقب خود باشید دشمنان با زیرکی شمارا دچار مصیبتی خواهند ساخت.
  • اگر خواب ببینید گوری حفر می‌کنید، علامت آن است که به دردسر می‌افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می‌کنند.
  • اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده‌اید، نشانه آن است که بر دشمنان خود غلبه می‌کنید.
  • اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد، علامت آن است که از گرفتاری نتیجه مطلوبی به دست می‌آورید.
تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

بخش دوم تعبیر خواب مرده از منظر آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می‌روید و بعد از برگشتن می‌بینید جسد ناپدیدشده است، علامت آن است که دچار گرفتاری غیرمنتظره خواهید شد.
  • اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرومی‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان‌گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.
  • دیدن زمین لم‌یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه‌ای روییده است، علامت آن است که اگر مسئولیتی به‌اندازه تحمل خود به عهده بگیرید، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت.
  • دیدن جسد خود میان قبر، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس‌کننده است.
  • اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که به‌کلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.
  • دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.

بخش سوم:

  • اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که بامحبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.
  • اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.
  • اگر مادری خواب ببیند گل‌های تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانواده خود و سلامت آن‌ها است.
  • اگر بیوه‌ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی‌آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
  • اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می‌آورد.
  • اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می‌چینند و به دنبال پروانه‌ها می‌دوند، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی‌دهید عزادار نمی‌شوید.
  • دیدن آرامگاه در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است.
  • دیدن آرامگاهی ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است
  • دیدن آرامگاه خود در خواب، نشانه آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد.

منابع مورد استفاده در مقاله تعبیر خواب مرده:

  1. کتاب دائره‌المعارف تعبیر خواب جامع /نوشته: بیتا حافظی
  2. کتاب بانک جامع تعبیر خواب / پدیدآورنده: واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان
  3. tinyurl
  4. gg.gg
  5. is.gd
فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن