مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب شتر بصورت جامع و کامل

سراسر وب

تعبیر خواب شتر چیست؟ و دیدن شتر در خواب  چه تفسیری دارد؟ شتر حیوانی است که در شرایط بسیار سخت مقاومت خوبی نشان می دهد. اعراب شبه جزیره عربستان در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیایی محل زندگی خود از این حیوان زیاد استفاده می کردند و بعد از اسلام وسیله اصلی قبل از اختراع ماشین شتر بودند. بنابراین، در امر تعبیر خواب شتر، دانشمندان باستان تعابیر مختلفی را برای دیدن آن در خواب بیان کرده اند.

تعبیر خواب شتر از منظر ابن سیرین

 • اگر شخصی خود را بر روی شتر ناشناخته ای که عجله دارد پیدا کند، دلیل برای سفر وجود دارد.
 • اگر بیند همین کار را با اشتری جولان کرد، دلیل است که غمگین و متفکر باشید.
 • اگر بیند روی شتری نشسته بود و راه خود را گم کرده بود و نمی دانست راه صحیح کجاست، این دلیل می شود که او سر راه خود افتاده است و نمی توان برنامه ای اندیشید.
 • اگر شتر ماده ای ببیند، دلیل است که زن بخواهد.
 • اگر اشتر با کودک بود، زنی که می خواهد با کودک باشد.
 • اگر دیدید اشتر از او رویگردان است و از او اطاعت نمی کند، دلیل غمگین بودن است.
دیدن شتر در خواب
دیدن شتر در خواب

تعبیر خواب شتر از منظر حضرت دانیال

 • اگر ببیند مست عصبانی روی شتر نشسته است، دلیل این است که بر یک مرد بزرگ غلبه می کند.
 • اگر بیند با اشتری می جنگید، این دلیل می شود که او با یک مرد غیر عرب که دشمن او بود، خصومت ورزد.
 • اگر ببیند که گله خود را نیز چرا کرده و می دانسته که آن مال او است، باید ثابت کند که وی والی است و باید بر مردم آن استان حکومت کند.
 • اگر او شتر را نیز دوشید، دلیل آن است که او به اندازه شیری که دوشیده بود، از پادشاه مال بگیرد.
 • اگر خون از سینه شتر به جای شیر آمد، به این دلیل است که مال بدون رسیدن به آن حرام بود.
 • اگر ببیند شخصی شتری می دهد، یا آن را از شخصی می خرد، دلیل که زن بخواهد کنیزکی بخرد.
 • اگر بیند که شتر ماده ای که از او بود فرار کرده یا دزد گرفته، دلیل است که از زن جدا شود یا در میان آنها خصومت ورزد.
 • اگر ببیند شترش می میرد، دلیل که همسرش بمیرد و اگر بیند که شتر زایمان کرده، دلیل که همسرش زایمان کرده و مالش زیاد شود.
 • اگر شتر ماده ای ببیند به امیدش می رسد و اگر بیند که گوشت شتر می خورد، دلیل است که بیمار شود.

اگر به دنبال تعبیر خواب اسب هستید می توانید در مقاله ای کامل در رابطه با این موضوع مطالعه کنید.

تعبیر خواب شتر از منظر اباهیم کرمانی

 • اگر دیدید کسی مقدار زیادی گوشت شتر می دهد دلیل برای گرفتن مقدار گوشت شتر است.
 • اگر بیند که اشتر قربانی شده و گوشتش به کسی داده شده، دلیل که بزرگ مردی در آنجا قربانی شود یا بمیرد.
 • اگر بیند که شتر ناشناخته ای به دنبال او می آید، دلیل که گیج شود و فکر کند.
 • اگر بیند که اشتری را با زبان ظلم کرد، دلیل است که دشمن را مقهور خود کند.
 • اگر ببیند که گله ای از شترها روی زمین یا در دهی جمع می شوند، دلیل است که دشمن در آنجا جمع شود، یا سیل در آنجا ویران شود، یا بیماری بر مردم آن موقعیت مسلط باشد.
 • اگر بیند که شترها گندم و جو پر شده اند، دلیل آن است که دشمن در آنجا برکت داده شده است.

تعبیر خواب شتر از منظر مغربی

 • اگر بیند یک سال روی اشتر نشسته بود، دلیل غمگین بودن است.
 • اگر بیند که خون از اندام شترش خارج می شود، دلیل سعادت و برکت دنیا به اندازه آن خون است.
 • اگر ببیند اشتری خودش را مهار می کند، دلیل است که شخصی مطیع با او خصومت می ورزد.
 • اگر ببیند که در کویر اشتر چیزهای زیادی پیدا کرده، دلیل بر عظمت و حاکمیت وی بر جامعه کویر است.
 • اگر بیند که دو شتر پیدا کرده، دلیل که مال پیدا کند.
 • اگر ببیند شخصی به او شتر می دهد، دلیل که او از ارزش و قیمت آن از شخصی بهره مند شود.
 • اگر ببیند قبیله ای شتری را کشت و گوشت آن را تقسیم کرد، دلیل می شود که یک بیمار در آن موقعیت مال خود را به ارث تقسیم کند.

تعبیر خواب شتر از منظر امام جعفر صادق

دیدن اشتر در خواب بر 10 وجه است:

 1. پادشاه عجمی
 2. مردی امیر
 3. مرد ایمان
 4. سیل
 5. فتنه و هرج و مرج
 6. آبادانی
 7. تحصیل یک زن
 8. حج
 9. برکت
 10. ملک

شتر عربستان برای مردم عرب کند دلیل است و شتر عجمی برای مردم غیر عرب و اینکه اشتربانی، به تعبیر خدا، تدبیر و ولایت بود و امور را تصحیح می کرد.

تعبیر خواب شتر از منظر مطیعی تهرانی

شتر حیوانی آرام است و برای سفرهای صحرایی و عبور از صحراها و سرزمین های گرم ابزاری بسیار مفید و کارآمد است. شترها در زندگی مردم کویر نقشی حیاتی دارند و در جاهایی که از اسب ساخته نمی شوند، شتر ساخته می شود، بنابراین وقتی شکل گرفته و در خواب دیده می شود، نمی تواند ارتباطی با سفر و حرکت داشته باشد. که میتوانید تعبیر خواب اسب را در آینده جوو مطالعه کنید.

سوار شدن بر شتر، چه در حال حرکت باشد و چه در محل سکونت، برای خواب بیننده نشانه سفر است. داشتن شترهای زیاد در حالی که می دانید در دنیای خواب همه شترها به شما تعلق دارند، دستیابی به ثروت فراوان آمیخته با برتری و حکم روایی است. از یک شتر ماده نیز به عنوان ماده ماده تعبیر می شود. دوشیدن شتر و خوردن شیر شتر از فواید زن است. نوشیدن شیر شتر نیز بشارت یک سفر زیارتی است.

تعبیر خواب دیگر شتر از منظر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که روی شتری نشسته اید و شتر بی هدف می پرد و این طرف و آن طرف می رود، غم و اندوه به سراغ شما می آید. اگر روی شتر نشسته بودید و راه خود را گم کردید، مشکلی در زندگی شما بوجود می آید که حل خواهد شد. درمانده ای همانطور که مشاهده کردید، بسیاری از شترها در مکانی جمع شده اند که نه آن شترها متعلق به شما هستند و نه شما صاحب ملک را می شناسید. حادثه ای رخ می دهد که جنبه کلی دارد و شما را نیز در بر می گیرد. مانند سیل، یا زلزله، یا همه گیر. خون شتر حرام است.

اگر دیدید شتری از دهان کف می کند و غر می زند، شخصی که از شما قویتر است از شما عصبانی می شود و اگر شتری را که به طناب بسته شده و می کشد مشاهده کنید، شخص قدرتمندتر از خود را مطلع می کنید. اگر شتر عصبانی سوار شوید و بر آن سوار شوید، به پیروزی بزرگی دست خواهید یافت. اگر موی شتر داشته باشید، پول خواهید گرفت و اگر در خواب ببینید که زانوی شتری را بسته اید، به یک کار بزرگ فکر خواهید کرد و موفق خواهید شد.

تعبیر خواب شتر از منظر لوک اوینتها

شتر: کار و تلاش در مقابل شماست

نوازش شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

شتر با بار: از دور ارث می برید

سوارکاری: به سختی سفر می کنید

شتر کتک زدن: از یک دوست بی دلیل سواستفاده خواهید کرد

تعبیر خواب شتر از منظر یوسف پیامبر

دیدن شتر سوار بر بز کعبه یا انجام کاری که ثواب دارد.

بهتر است گروهی ببینند که یک شتر غیرمسلح در اطراف او جمع شده است.

اگر او شتر سوار شود، دولت را پیدا می کند.

اگر شتر را مهار کند، بر گروهی حکومت می کند.

تعبیر خواب شتر از منظر آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید شتری باری را می کشد، به این معنی است که علی رغم صبر و تحمل زیاد، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را از بین می برد.
 • اگر در خواب ببينيد كه شتري از آن شماست، بدين معني است كه با استخراج انار به ثروت زيادي دست خواهيد يافت.
 • اگر در خواب گله ای از شتران را مشاهده کنید، علامت آن است که بیمار از رختخواب در حال برخاستن هستید و هنگامی که فکر می کنید هیچ کس به کمک شما نخواهد آمد، مردم برای کمک به شما مراجعه می کنند.

منیع: sleepculture bit.ly is.gd yun.ir

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن