مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب انگور از دیدگاه یوسف نبی

سراسر وب

دیدن انگور در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انگور را می توانید در سایت تعبیر خواب آنلاین آینده جو مطالعه کنید.

تعبیر دیدن خواب خوشه انگور یاقوتی قرمز ، سفید و مشکی ، فشردن و چیدن انگور از درخت مو سر در باغ انگور تا خریدن و گرفتن و دادن انگور به مرده تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب انگور را با چه شرایطی دیده اید.

با این حال در حالت کلی معبرین اسلامی دیدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد نشانه عزت ، جاه و رتبه تعبیر می کنند و معبرین غربی نتیجه کوشش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند.

تعبیر خواب انگور :

اگر خواب ببینید که خوشه انگوری فشرده و آبدار با پوستی نازک و شیرین دارید نشانه رسیدن به شادی و ثروت فراوان می باشد بدون آنکه سعی و کوشش زیادی بکنید. ولی اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند خوب شما نشانه اندک شدن ثروت شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد و یا اینکه پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت خواب شما نشانه این هست که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظارش را ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.

اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از طریق حرام به شما ثروتی می رسد که منجر خرسندی شما خواهد شد.

اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب انگور ترش:

اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید. خریدن انگور شیرین خوب هست و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد.

اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد. به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.

اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید.

اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به حیات شما خواهد آمد و سختی ها از حیات شما خواهد رفت.

تعبیر خواب انگور یاقوتی:

دیدن انگور یاقوتی در خواب نشانه ثروتی هست که موجب خوشحالی شما خواهد شد ولی همان طور که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند این ثروت هم به امور جزئی و کوچک مربوط می شود.

واگر گرایش های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به چهره پربار و سنگین باشند یعنی اینکه ثروتی بیشمار و شادی آور نصیب شما خواهد شد اما اگر تک و توک به گرایش انگور چسبیده باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسید که صرف امور جزئی حیات خواهد شد ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید داشت.

اگر خواب ببینید که لا به لای انگور یاقوتی شما ، عنکبوت برای خود خانه صحیح کرده یعنی اینکه دیگران به حقوق ، مال و اموال شما چشم طمع دارند.

تعبیر خواب انگور به روایت امام صادق (ع):

انگور مشکی و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.

اول: فرزند نیك،

دوم: علم فرائض،

سوم: مال حلال.

و فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود،

اول: مال باخیر وبركت،

دوم: فراخی نعمت،

سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

تعبیر خواب انگور به روایت محمدبن سیرین:

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی هست كه به دشواری به دست آید.

انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود.

هر انگوری كه پوست او دشوار بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند.

هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود.

هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند.

هر انگوری به دیدار مشکی نماید، دلیل بر اندوه و اندوه كند.

هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی زیادتر گردد.

تعبیر خواب انگور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

در خواب های ما تاک خوب هست و به انگیزه تعبیر شده است.

ریشه امیدی هست که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود انگیزه اطلاعات ایم.

برای آدم بی تفاوت میراث هست و ملک وقفی.

برای بیمار شفا هست و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی هست و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی هست لذا دیدن تاک ممکن هست هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب انگور به روایت جابر مغربی :

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند . اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .

اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .

اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .

اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی دریافت میکند .

اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

تعبیر خواب انگور به روایت یوسف نبی (ع):

خوردن انگور مشکی به وقت خود اندوه و اندوه بود و بی وقت، هراس و بیم بود. به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر جهان بود، بیش از آن كه انگیزه دارد و به غیر وقت، دلیل كند كه از دهان خداوند خوب صحبت خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.اگر انگور سرخ بیند همین دلیل كند.

تعبیر خواب انگور به روایت خالد بن علی بن محد العنبری:

دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود. تعبیر خواب انگور از نظر کارل یونگ دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است.. در پایان، دشوار کوشی شما، پاسخ اطلاعات خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت.

تعبیر دیگر این هست که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.

دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است.

بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است.

دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و انگیزه ها و ایده هاتان است.

تعبیر دیگر این هست که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است.

شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید.

احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد .

دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی شغل و تجارب حیات تان است.

دشوار کوشی و کوشش شما، در دراز مدت پاسخ اطلاعات خواهد شد.

دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است.

خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

تعبیر خواب انگور به روایت آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن هست كه بعد از مشکل به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.

خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن هست كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

دیدن انگور در خواب ، علامت آن هست كه از كار سختی فرار می كنید.

اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن هست كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

تعبیر خواب انگور به روایت لوک اویتنهاو

خوردن انگور: تب مختصر

چیدن آن: جدایی غیر منتظره

انگور سفید: شادمانی

انگور سیاه: غصه

دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید

کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه

کشمش : دعوا در همسایگی

تعبیر خواب انگور در کتاب سرزمین رویاها:

دیدن انگور در خواب ، علامت آن هست که از شغل سختی فرار می کنید .

اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و دلهره بر شما غلبه میکند .

اگر در خواب ببینید که کودک ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران زیادتر می شود دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است.

دیدن و یا خوردن انگور مشکی نشانه این هست که باید در کارهایتان خیلی محتاط باشید . دیدن یک درخت مو سر پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید راه زندگیتان را ویرایش دهید. اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.

اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان خیلی محتاط باشید اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای زیادتر خواهد شد .

اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است اگر در خواب ببینید که کشمش صحیح می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال آماده توانایی پذیر نیست .

اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن