مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب بهشت به روایت امام جعفر صادق

سراسر وب

تعبیر خواب بهشت | دیدن بهشت در خواب نشانه چیست؟اگر در خواب خود بهشت دیدی به معنای خرمی و خبر خوب است.اگر در خواب دیدی که میوه های بهشتی میخوری تعبیرش علم و علم است.اگر در خواب دیدی که در های بهشت بسته شدن به معنای ناراضی بودن پدر و مادر است.اگر در خواب دیدی از آب حوض کوثر نوشیدی تعبیرش پیروزی بر دشمن است. در ادامه تعابیر کامل مربوط به دیدن بهشت در خواب را در سایت آینده جو بررسی می کنیم.

تعبیر خواب بهشت از نظر محمد بن سیرین

بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده هست از خداي تعالي. اگر بيند از ميوه های بهشت فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه آن قدر كه ميوه بهشت خورده بود، علم و علم آموزد و سيرت دين بداند؛ ليكن سود ندارد. اگر بيند با حوران بهشت همي بود، دليل كه نزع بر وي اسان شود. اگر بيند در بهشت مقيم شد، ليكن وي نگذاشتند، دليل كه در دنيا ميلش به فساد و عصيان است. اگر بيند در بهشت به روي او بسته شد، دليل كه مادر و پدر از وي ناخوشنود باشند. اگر بيند به نزديك بهشت شده، بازگرديد، دليل كه بيمار شودبه حال مرگ، ليكن از ان شفا يابد. اگر بيند فرشتگان دست وي را گرفتند كه در بهشت برند و برفت ودر زير درخت طبي بنشست، دليل كه مراد دو جهاني يابد. اگر بيند وي را از خردن شراب و شر منع كردند، دليل بود بر تباهي دين وي. اگر بيند از ميوه های بهشت كسي بدو داد، دليل كه ان كس را از علم وي بهره بود. اگر بيند دربهشت آتش انداخت، دليل كه از باغ كسي چيزي به حرام بخورد. اگر بيند از حوض كوثر آب خورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند كوشكهاي بهشت يكي به وي دادند، دليل كه دلارامي يا كنيزكي به زني بخواهد.

تعبیر خواب بهشت از نظر امام جعفر صادق(ع)

ديدن بهشت در خواب بر نه وجه است علم زُهد منت شادي بشارت ايمني خيروبركت نعمت سعادت. اگر به خواب ديد كه در بهشت است، دليل بر مراد هر دو جهاني خواهد رسيد و به دست او خيرات بسيار رود، چون مصلح است. اگر نه به بيماري يا به بلائي مبتلا شود، چنانكه ثواب اهل بهشت بيابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت يابند. اكر شخص صالح و بارسايى ببيند كه در بهشت هست ، به بيمارى و بلاى دشوار دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى يابد.

تعبیر خواب بهشت از نظر جابر مغربی

اگر بيند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دليل كه از كسي خرم و شادمان شود و نعمت يابد. اگر بيند در جايگاه بلند نيكو بود، كه چهره بهشت داشت و او پنداشت كه بهشت است، دليل كه با پادشاه عادل پيوند گيرد، يا با توانگري يابا عالمي بزرگوار. اگر بيند سوي بهشت مي رفت، دليل كه به طریق حق پيوسته است.

تعبیر خواب بهشت به روایت یوسف نبی (ع)

ديدن بهشت مقصود حاصل گردد.

تعبیر خواب بهشت به روایت منوچهر مطیهی

بهشت نيز مانند بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم که وقتي در خواب خود باغي بزرگ را ديديم بدانيم ان جا همان بهشت موعود هست ليکن ان چنان که به تجربه آموخته ايم اين احساس در ما ايجاد مي شود ودر عالم خواب مي فهميم که ان باغ بيکران و زيبا بهشت است.

زياد اتفاق افتاده که در خواب يکي از بستگان و دوستان متوفاي خويش را مي بينيم و با او حرف مي زنيم، حالش را مي پرسيم ولي در باطن مي دانيم که او مرده هست حتي در همان عالم خواب بخود مي گوئيم که او مرده پس چگونه به اينجا امده و با ما حرف ميزند. اين ذهن مضاعف هست که فقط در خواب زنده مي شود و جان مي گيرد .

به یاری همين احساس يعني ذهن مضاعف هست که در خواب مي فهميم اين جا بهشت است. پس وقتي در خواب احساس کرديم جائي که هستيم بهشت هست بسيار نيکو هست و اگر درون بهشت باشيم خيلي بهتر هست تا بيرون ان باشيم.

اگر خويشتن را در بهشت ديديد اما حيواناتي ان جا مشاهده کرديد که بر مبناي گمان و تصور ما نبايد ان جا باشند مانند گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوينده اين هست که در آينده نزديک با مردمي محشور مي شويد که از ان ها مي ترسيد. از کساني وادار مي شويد خواهش بکنيد که به ناحق بر ان رتبه و مرتبه رسيده اند يا شما اين طور فکر مي کنيد.

اگر هيچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائي بکنيد خواب شما مي گويد آدم خود خواهي هستيد و اگر احساس تنهائي کرديد خواب شما خبر مي دهد که اطرافيانتان را از خود آزرده ايد که بايد جبران کنيد.

اگر خودرا بيرون بهشت ديديد و با حسرت به ان جا نگاه کرديد موردي پيش مي آيد که مي تواند براي شما سود بخش و افتخار آفرين باشد اما در خود شايستگي رسيدن به ان را سراغ نداريد.

اگر شما ديديد بيرون بهشت هستيد ودر به روي شما بسته در طریق پيشرفتتان مانعي پيش مي آيد که برداشتن ان مانع و حل ان ایراد در قدرت شما نيست.

اگر کسي شما رابه بهشت دعوت کرد مژده ای مي شنويد و اگر کسي شما رابه بهشت هدايت کرد از ياري و مساعدت يک نفر بهره مند مي گرديد. بطور کلي ديدن بهشت خوب هست و مبارک.

تعبیر خواب بهشت از نظر لیلا برایت

ديدن بهشت در خواب، بيانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشين است. اگر در خواب ببينيد در بهشت هستيد، نشانه‏ى آن هست كه از تكبر و خودخواهى به دور خواهيد بود. خوردن ميوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن هست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

تعبیر خواب بهشت از نظر آنلی بیتون

ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار هست . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي هست . اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن كودكاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن هست كه بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد . اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن هست كه كارهايي كه به نظر اسان و امكان پذير اند ، در عمل نوميد كننده و اذیت دهنده خواهند بود

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن