مطالب پیشنهادی
متفرقه

5 راز تعبیر خواب خرما از نظر امام صادق

سراسر وب

سایت آینده جو یکی از سایت های معتبر و مرجع در حوزه تعبیر خواب آنلاین است که می توانید کاملترین تعابیر خواب را در این سایت دنبال کنید در ادامه با تعبیر خواب خرما با شما همراه خواهیم بود.

تعبیر خواب خرما از منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خرما در خواب خیلی نیکو است.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می بدهید به او سود می رسانید.

چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع هست و هم زیاد.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.

اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد

اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.

این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب هست و آینده ای روشن را نوید می دهد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب خرما به روایت محمد ابن سیرین

خرما درخواب، مال و خواسته است.

اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم هست علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش بیشمار گردد.

اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار خیلی داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.

اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار هست شفا یابد.

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ رفیق و آشنا شود .

تعبیر خواب خرما از روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید، علامت کمبود و پریشانی است. اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

تعبیر خواب خرما به روایت امام صادق

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است. دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد. اگر بیند درخانه خرمای خیلی داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.

اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.

اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد. تعبیر خواب به روایت لیلا برایت اگر خواب ببينيد كه از درخت خرما، خرما مى چينيد، بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است.

اگر خواب ببينيد كه به كسى خرما مى دهيد، نشانه ى آن هست كه به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى كنيد.

تعبیر خواب خرما به روایت حضرت دانیال

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می باشد. اگر ببینی در خانه ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی رفیق و آشنا می شوی.

تعبیر خواب خرما به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد . شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را خیلی تحسین می کند. به شما خرما می دهند : ایرادات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند .

به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک مسافرت ناخوشایند بروید. تعبیر خواب به روایت خالد بن علی بن محد العنبری دیدن خرمافروش در خواب، بر به دست آوردن پول از طریق دریافت حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبرص دلالت دارد.

 

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن