مطالب پیشنهادی
متفرقه

9 راز تعبیر خواب گاو به روایت معبرین بزرگ

سراسر وب

خواب گاو از عبارت خواب‌هایی هست که تعبیرات زیادی دارند. تعبیر خواب گاو می‌تواند با نشانه‌هایی مربوط به اموال خانوادگی، مراقبت، و نگرانی همراه داشته باشد. حتی در مواردی که گاوهای لاغر و تشنه در خواب دیده شوند، این خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تحمل درد و غم نیز باشد. رنگ گاو نیز در خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وقوع اتفاقاتی خوب یا بد در آینده باشد.

خواب گاو از آن دسته خواب‌هایی هست که منجر می‌شوند، پس از بیدار شدن درباره‌ی تعبیر آن احساس کنجکاوی کنید. گاو نر وحشی حیوان بزرگی هست که همیشه قدرت، استقامت، و سرزندگی را به یادمان می‌آورد. دیدن خواب این حیوان می‌تواند به معنی خوشبختی و شانس در حیات باشد. دیدن خواب گاو نشان‌دهنده‌ی لحظاتی جذاب به همراه خانواده است. گاو از عبارت حیواناتی هست که با شیر خود آدم را تغذیه می‌کنند. این حیوانات معمولا پیام عمیق‌تری را درباره‌ی زندگی‌مان با آدم خانواده به همراه دارند. در ادامه با آینده جو همراه باشید.

1.تعبیر خواب گاو تعبير خواب گاو به روايت امام صادق(ع)

دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

اول: فرمانروائی.دوم: مال.

سوم: بزرگی.

چهارم: ریاست.

پنجم: سال نیکو.

ششم: منفعت بسیار.

2.تعبیر خواب گاو به روايت دانیال نبی(ع)

اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل هست از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود.

اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید.

اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

تعبير خواب گاو به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است.

اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است.

اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت.

اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است.

اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گوسفند

3.تعبیر خواب گاو به روايت محمد ابن سیرین

اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این هست و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال هست و پوست او، دلیل برمیراث است.

اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود.

اگر این خواب را اینجانب بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود.

اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است.

اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو صحبت گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود.

اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند.

اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل هست بر مال و نعمت.

4.تعبیر خواب گاو به روايت منوچهر مطیعی

دیدن گاو به طور کلی خوب هست ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد چون گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی هست که اهلی و رام باشد.

اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما هست به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند. اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر هست در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید.

اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا رتبه می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می بدهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به طریق خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین چهره از شغل معزول می گردید.

اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو است اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان هست گاو لاغر تنگی روزی است.

اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می بدهید هم مبتلا و گرفتار می شوید چون پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های حیات تعبیر شده است.

اگر گاوی را در خواب بخرید خوب هست یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو هست چون علاوه بر این که از اندوه و غم رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید.

گوشت گاو مال و بهره است

5.تعبیر خواب گاو به روايت یوسف نبی(ع)

و پادشاه [مصر] گفت اینجانب [در خواب] دیدم هفت گاو فربه هست که هفت [گاو] لاغر آن ها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب اینجانب به اینجانب نظر دهید.

سوره یوسف آیه «۴۳» ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آن ها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند.

سوره یوسف آیه «۴۶» گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید.

سوره یوسف آیه «۴۷» آنگاه پس از آن هفت‏سال دشوار می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد.

سوره یوسف آیه «۴۸» آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن [سال] باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏گیرند.

سوره یوسف آیه «۴۹» دیدن ماده گاو زن خوب بود دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد دیدن گاو لاغر سال گرانی وکمی غله دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد

6.تعبیر خواب گاو به روايت لوک اویتنهاو

گاو کشتن گاو : دریافت در آمد

دیدن آن : نیکبختی در تجارت

گاوچرانی : مشکلات

گاو چاق : خوشبختی نزدیک

گاو لاغر : قیمت بالا

گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

7.تعبیر خواب گاو به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید گاوها آماده شیر دادن هستند ، نشانه رسیدن به تمامی انگیزه هاست .

8.تعبیر خواب گاو به روايت ابراهیم کرمانی

پوست گاو میراث است.

9.تعبیر خواب گاو به روايت جابر مغربی

اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند.

اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال خیلی یابد.

اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

 

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن