مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن به روایت معبرین

سراسر وب

در این بخش تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن را مرور می‌کنیم. دیدن بغل کردن و آغوش در خواب از دید معبران مسلمان اندوه و اندوه و از دید باقی معبران جهان بـه نیکبختی در روابط عاطفی تعبیر شده اسـت. معبران ایرانی نیز خواب بغل کردن را خوابی نیک می‌دانند، تعبیر خواب در آغوش گرفتن برای زن و مرد تفاوت هایي دارد کـه در ادامه آن ها رابه شـما توضیح می‌دهیم. با سایت آینده جو همراه باشید.

بغل کردن در خواب نشانه چیست؟

بغل کردن در خواب میتواند نشانه دوستی ،عشق،محبت یا همدردی دو نفر باشد.

تعبیر خواب مشاهده‌ی دیگران که همدیگر را در آغوش می‌کشند ،می‌تواند به شما هشدار دهد که انتقاد به جایگاه شما روانه خواهد شد، به‌ویژه اگر اخیراً ستایش شده باشید.

اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید کوشش و تقلای زیادی بکنید.

تعبیر خواب آغوش گشودن: اگر کسی در خواب دید به روی کسی آغوش گشوده، نسبت به آن شخص، ابراز علاقه و محبت خواهد کرد. اگر کسی بر وی آغوش گشود، از جانب آن شخص به او ابراز محبت خواهد شد.

تعبیر خواب بغل کردن به روایت محمد بن سیرین

تعبیر بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی هست که بدو رسد.

تعبیر خواب بغل به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل کند که مال حرام یابد.

بغل کردن شخص غریبه : تعبیر شنیدن خبر های بد و یا کسل کننده هست مثلا بیماری یکی از عزیزان و یا صدمه دیدن و ضربه خوردن شخص باشد.

اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این هست که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.

اگر در خواب ببینی شخص آشنا را بغل کرده ای : این خواب خوب هست و میتواند نشان گر خبرهای امیدوار کننده و یا خوشی مثلا جشن عروسی وصلت کردن جوانان پیدا کردن حرفه مناسب و …باشد.

اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.

گر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد.

اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند.

تعبیر خواب بغل کردن به روایت امام صادق(ع)

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

تعبیر خواب بغل به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده ای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت وقت هم آغوشی، با او به سر میبرد

و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن هست بمیرد.

اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی جهان باز نموده است.

تعبیر خواب بغل به روایت خالد اصفهانی

بطور کلی هم آغوشی با مرده یا خوابیدن در کنارش بشرطی که آشنا باشد و به او دلداری بدهی یا کمکش کنی نیازش را برآورده سازی و شغل خیری برایش انجام دهی. دارای معانی خیلی نیک و مثبتی هست و میتواند سبب اندک شدن شر و یا بدی ها از تو و خانواده ات باشد. میتواند سبب ایمن شدن جان تو و فرزندانت در مقابل خطرات و یا حوادث باشد حتی میتواند منجر بیشمار شدن مالت و یا رزقت بصورت یکباره باشد.

اگر مردی جوان خواب ببیند مرده ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل میگرد نشانه ی آن باشد که از جایگاه زنی غریبه برای او پیغامی آورده می شود که شاید روحیه وحالش را خراب کند مثلا ممکن هست خبر فوت شخصی ازدواج یا عقد کسی و …باشد.

بطور کلی دیدن این رویا برای مردان و پسران بد است.

اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده ای را به آغوش میکشد این نشانه ی عاقبت بخیر شدن دختر هست. ممکن هست برای دختر یک یا چند خواستگار با شرایط خوب پیدا شود یا ممکن هست در دانشگاهی خوب و یا در رشته ای که علاقمند هست موفق شود.

تعبیر خواب بغل به روایت جابر مغربی

اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده «پادشاه» می‌شوی.

تعبیر خواب بغل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

اگر آشنایی که محرم شما شمار می‌گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی هست و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که بچه نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به مسافرت می‌روید.

اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید کوشش و تقلای زیادی بکنید.

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش میکنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید.

در آغوش گرفتن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید.

در آغوش گرفتن سگ لازم به وفاداری هست و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب بغل از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این مفهوم هست که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.

اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن هست که دست به کارهاى پرخطر مى‏زند. گر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این مفهوم هست که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.

اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن هست که دست به کارهاى پرخطر مى‏زند.

اگر عاشق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن هست که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

اگر نزدیکان خود در آغوش بگیرید، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است. اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن هست که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

تعبیر خواب بغل از نظر لوک اویتنهاو

کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

تعبیر خواب بغل در کتاب سرزمین رویاها

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.

زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری

شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

بچه‌هایتان را درآغوش می‌کشید: شادی بزرگ در پیش است.

دیگران شما را درآغوش می‌کشند: پول

یک غریبه را درآغوش می‌کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.

غریبه‌ها شما را درآغوش می‌کشند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن