مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب اسب چیست؟

سراسر وب

تعبیر خواب اسب چیست و چه تفسیری دارد؟ اسب در خواب نشانه موفقیت و خلوص در زندگی رویاپرداز است. دیدن اسب در خواب تفاسیر مختلفی دارد که بسته به نوع خواب و رویا معبران به تعبیر آن پرداخته‌اند. که در ادامه می‌توانید تعبیر خواب اسب را در سایت آینده جوو مطالعه کنید.

تعبیر خواب اسب از منظرامام جعفر صادق

 • دیدن یک اسب در خواب پنج جنبه دارد:
 1. توجه
 2. موقعیت و رتبه
 3. حق حاکمیت
 4. بزرگی
 5. خوبی و برکت
دیدن اسب در خواب
دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب از منظر ابن سیرین

 • اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل این بود که بدبخت تر و گناهکارتر باشد.
 • اگر آن اسب از شخص دیگری بود، آنچه گفتیم اسب خدا بود. اگر در خواب اسبی برهنه دید. اما او از او اطاعت کرد، این گواهی بر عظمت و افتخار او بود.
 • اگر بیند روی اسب نشسته بود و آن اسب روی سقف خانه یا روی دیوار ایستاده بود، دلیل آنچه گفتیم دشوارتر از گناه است.
 • اگر ببیند که روی اسب نشسته است و آن اسب به هوا می پرد، یا دید که اسب پر داشت و مانند مرغ پریده، دلیل که او در دین و دنیا بزرگوار است.
 • خوردن خورشت گوشت اسب یا کباب و تفت دادن اسب نشانه سود شما از پادشاه یا موقعیت بالایی برای شماست و اگر در خواب ببینید گوشت خشک شده اسب (قدید) می خورید، نشانه خراب شدن مردم است.
 • لگد زدن به اسب نشانه بر هم خوردن کار شما است.
 • تعبیر دیدن مدفوع و مسطح اسب و گاو: مال و نعمت است، به طوری که اگر دیدید فضای زیادی دارید، ثروت و برکات زیادی به دست می آورید.
 • تعبیر خواب اسب بالدار: اگر دیدید که سوار اسب می شوید و پرواز می کنید یا اسب بالدار است و مانند پرنده پرواز می کند، یعنی در دین و دنیا، افتخار و بزرگی کسب می کنید.
 • تعبیر خواب سوار شدن بر اسب: اگر دیدید که روی کالسکه ای در پشت اسب یا شتر نشسته اید و حرکت می کنید، یعنی عظمت و سود کسب می کنید، اما اگر ببینید افتاده است، تعبیر آن این است مخالف مورد قبلی.
 • اگر دیدید اسبی برهنه و بدون زین سوار می شود، یعنی گناه و بدبختی شما بیشتر می شود، اما اگر آن اسب برای شخص دیگری باشد، تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می رسد.
 • تعبیر خواب اسب اهلی و تعبیر خواب حیوانات اهلی: اگر دیدید اسب برهنه ای بدون زین دارد، اما رام و مطیع هستید، به این معنی است که به عزت و بزرگی دست خواهید یافت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

اول:

عزت و احترام

دوم:

مقام و مرتبت

سوم:

فرمانروایی

چهارم:

بزرگی و عظمت

پنجمین وجه تعبیر خواب اسب:

خیروبرکت

 • اگر بیند یوزِ بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید.
 • اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل که مغی با زن او فساد نماید.

تعبیر خواب اسب از منظر حضرت دانیال

 • دیدن تاخت و تاز یک اسب دلیل که بزرگ و باشکوه بود.
 • اگر دید که او بر روی یک تازی نشسته و آن اسب مطیع و به امر اوست، دلیل عظمت دولت ارزش حسن و قیمت اسب است.
 • اگر ببیند اسبی را گرفته است یا شخصی دویده و روی آن نشسته است، دلیل که او ارجمند و بزرگ باشد، اما کمتر از آن است که در تازی گفتیم
 • اگر می دید که اسب فاقد هر چیز، زین یا نمدی از زین یا افسار است، دلیل آن بزرگ بودن عیب اندازه او بود.
 • اگر دید که اسبش یک دم بلند و ضخیم دارد، دلیل این بود که بندگان و نوکرانش ارزش آن را دارند و اگر دید که دمش را از اسبش جدا کردند، دلیل این بود که او بنده و بنده نیست.
 • اگر می دید که چیزی از اندام اسبش کم است، دلیل این بود که عزت او به همان اندازه که هست، کم است.
 • اگر می دید که با اسب جنگ می کند و اسب مسلط است و مطیع او نیست ، دلیل که رنج و گناه کند.

اگر به دنبال تعبیر خواب شتر هستید می توانید کلیک کنید.

تعبیر خواب اسب از منظر جابر مغربی

 • خوردن گوشت اسب به این معنی است که پادشاه یا مقام بلند شما را می طلبد و شما را به او نزدیک می کند.
 • اگر در اطراف خانه یا کوچه خود تعداد زیادی اسب مشاهده کردید، به این معنی است که باران می بارد یا سیل می بارد.
 • اگر دیدید که سوار اسب می شوید و شلاق می زنید، به این معنی است که برای شخصی کار می کنید و برای آن کار به او اعتماد می کنید.
 • اگر دیدید که روی اسب نشسته اید و شخصی پشت سر شما نشسته است، به این معنی است که آن شخص شما را دنبال می کند.
 • اگر دیدید اسب مادیانی توسط شخصی خریداری شده یا به شما داده شده و سوار آن می شوید، به این معنی است که با زنی ازدواج می کنید و ازدواج شما مبارک است.
 • اگر می بینید که مادیان سیاه است، به این معنی است که زن شریف و معروف نیست، یا اگر اهل بلاک باشد، به این معنی است که والدین او از یک نسل نیستند، یا اگر این یک جرم است، به این معنی است که زن است زیبا، یا اگر سبز باشد، این بدان معناست که زن پارسا خواهد بود.
 • یا اگر می بینید که اشقر است، به این معنی است که او زنی بزرگ و عزیز است و دارای مقام و منصبی است، یا اگر کمیتی باشد، به این معنی است که او یک زن خوش اخلاق و دوستانه است.
 • اگر مادیان با کره ببینید، این بدان معناست که زن صاحب فرزند است، به طوری که اگر کره نر باشد، فرزند او پسر است، اما اگر ماده باشد، فرزند او دختر است.
 • تعبیر خواب الاغ یا تعبیر خواب اسب : اگر دیدید که پای شما مانند پای اسب یا الاغ است، به این معنی است که قدرت، موقعیت و موقعیت شما افزایش می یابد.
 • اگر می بینید که سر شما مانند سر اسب شده است، به این معنی است که ثروت و برکت از طرف “پادشاه” به شما می رسد.

تعبیر خواب اسب از منظر ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب اسب: اگر دید که او بر روی اسب ابلق نشسته است، دلیل می کند که چیزی شاهد آن باشد.
 • اگر او بر روی یک اسب سیاه نشسته بود، دلیل داشت کاری انجام دهد که باعث ثروت و ارزش بیشتری شود
 • . اگر بیننده مقداری اسب بود، دلیل که او قدرت و عظمت خود را از پادشاه بدست آورد.
 • اگر این منظره بر روی اسب اشقار (موهای قرمز) بود، دلیل بر حسن دین و احترام او به پادشاه است. اگر دید در اسب زرد بود، دلیل که کمی مریض شود، و این دلیل اسب سواری بود.
 • اگر بیند جرمی علیه اسب بود، دلیل بر خوبی بودن آن است.
 • اگر دید که او سوار بر اسب صافی است، به این دلیل است که او یک زن می خواهد.
 • اگر منظره از اسب نازل شود، دلیل است که از عزت و بزرگی سقوط کند.
 • اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل بر این است که گناه نکنید.
 • اگر بیند روی اسب نشسته بود و کاملاً مسلح بود، دلیل که افتخار بزرگی داشته باشد، به این ترتیب کسی مانع آن نشود و دشمن بر او پیروز نشود.
 • اگر ببیند که برای جنگیدن نیز به اسب حمله کرده است، دلیل گناه او همانند حمله به اسب با ترس و وهم آغاز می شود.
 • اگر می دید که او روی اسب نشسته است و اسب او را به مسجد می برد، دیگر هیچ فایده ای نخواهد داشت مگر اینکه ببیند که اسب او را از آنجا بیرون آورده است.
 • اگر اسب را دید، هم زمزمه کرد، دلیل که مال و دولت پیدا کند.
 • اگر یک الاغ یا اسب در دست خود دیدید، به این معنی است که به اندازه آن ثروت و برکت خواهید داشت.
 • تفسیر سم اسب: تعبیر سم اسب یا الاغ مال است. اگر ببینید الاغی یا سم اسب یا کسی آن را به شما داده است، به این معنی است که به اندازه آن اموال خواهید گرفت.
 • اگر اسبی را دیدید که جیغ می زند و جیغ می کشد، خبرهای خوب و مژده به شما می رسد.
 • اگر بیند اسب با او صحبت کرد، به این دلیل بود که او کاری کرد که مردم را متعجب کند.
 • اگر ببیند اسب خارجی وارد خانه او یا کوچه خود می شود، دلیل این که یک مدیر شریف و مشهور وارد خانه یا کوچه او می شود این است که موقعیتی را برای ارزش و قیمت اسب در آنجا تعیین کند.
 • اگر دید اسب از کوچه خود بیرون می رود، باید استدلال کند که یک انسان نجیب از کوچه خود ناپدید شود، یا بمیرد.
 • خوردن گوشت اسب در خواب ، نشانه بهره مندی از پادشاه یا جایگاه والای شماست.
 • اگر در خواب ببینید که سوار اسب می شوید و پرواز می کنید، یا اسب بال دارد و مانند پرندگان پرواز می کند، این نشانه این است که در دنیا و دین به عزت و عظمت رسیده اید یا صاحب اسب در سفر است.

فروید در تعبیر خواب اسب  می‌گوید:

 • اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کام رواتر است
 • اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه‌ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد.
 • اگر بیند بر اسبی دم‌دراز سوار است، به‌اندازه درازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم‌اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

اسب سفید: لذت

اسب سیاه: مشکلات

اسبی که بر دو پای خود به هوا برمی خیزد: افتخار بزرگ

اسب‌سواری: آرزوهای برآورده شده

افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

اسب سرکش: مرگ

دارای یک اسب بودن: کامیابی

نعل کردن اسب: یک مقام، یک موقعیت شغلی مهم

اسب مرده: کار زیاد

اسب لاغر: مانع

سیاه‌وسفید: یک کار پرخطر

بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری

منوچهر مطیعی تهرانی  در تعبیر خواب اسب می‌گوید:

دیدن اسب درمجموع بسیار نیکو است.

یوسف نبی علیه‌السلام گوید:

 • دیدن اسب یعنی کار بالا گیرد.
 • هر که خود را بر اسب زین‌دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است.

آنلی بیتون  در تعبیر خواب اسب می‌گوید:

بخش اول:

 • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش‌برخورد معاشرت خواهید داشت.
 •  اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوءاستفاده می‌کند.
 •  اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما بااین‌همه، متوسل به فریب و نیرنگ می‌شوید و دست‌به‌کاری خطا می‌زنید.
 •  اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی‌وفا خواهد بود.
 •  دیدن اسب‌هایی بارنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زودگذر را تجربه خواهید کرد.
 •  اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفت‌های زودگذر و مادیات می‌کند.
 •  اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی‌ای راحت و آسوده خواهید داشت.
 •  سوارشدن بر اسبی سرکش در خواب، علامت آن است که در اثر حماقت زیردستان یا دوستی از منافع شما سوءاستفاده می‌کند.
 •  اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌های دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.

بخش دوم:

 •  اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن است که در سایه زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیراخلاقی خواهید زد.
 •  دیدن کره مادیان در خواب، نشانه تفاهم و دوستی بین افراد است.
 •  اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه‌ای می‌گذرید، علامت آن است که به‌زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد؛ اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
 •  اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه‌ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به‌سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
 •  دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
 • دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌ها است.
 •  اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به‌سختی برآورده می‌شود.

بخش سوم:

 • اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می‌افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست‌یابید.
 •  اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می‌زند، نشانه آن است که به خواستگاری زنی می‌روید که شمارا نمی‌پذیرد؛ و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید دهنه اسبی را می‌گیرید و اسب را رام می‌کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود؛ اما اگر در خواب موفق نشوید دهانه اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می‌کند.
 •  دیدن اسب‌های خال‌دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.
 •  اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید، علامت آن است که یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که همسری وفادار خواهد یافت.
 •  اگر در خواب نعل اسبی را ببینید، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می‌آورید.
 •  دیدن اسب‌های مسابقه در خواب نشانه آن است که در زندگی بیشتر به خوش‌گذرانی می‌پردازید.
 •  اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه‌ای شرکت کرده‌اید، علامت آن است که سعادتمند می‌شوید و از زندگی خود لذت می‌برید.

بخش چهارم:

 •  اگر خواب ببینید اسبی را می‌کشید، نشانه آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده‌اید، علامت آن است که با تلاش بسیار تحمل سختی‌های زندگی به ثروت و آسایش دست می‌یابید.
 • اگر زنی خواب ببیند، بر اسبی بی زین سوار شده است، نشانه آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تازندگی‌ای فارغ و آسوده داشته باشد.
 •  اگر خواب ببینید اسبی را قشو می‌کنید، نشانه آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذت‌های زودگذر فارغ می‌شوید.
 •  اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می‌کنید، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذت‌های زودگذر فارغ می‌شوید.
 •  اگر خواب ببینید سوار بر اسب‌ از تپه‌ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تنها می‌مانید، نشانه آن است که علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سرانجام پیروز می‌شوید؛ اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.
 •  اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیرقابل‌پیش‌بینی برآورده می‌شود.

بخش پنجم تعبیر خواب اسب از منظر آنلی بیتون:

 •  اگر در خواب به اسبی تازه‌وارد نگاه کنید، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می‌شود و آسایش و رفاه شمارا دربرمی گیرد.
 •  اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می‌کوبید که اندازه پای او نیست، نشانه آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می‌شوید.
 •  اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه‌ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفاقاتی شمارا نومید می‌سازد.
 •  اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که موردتوجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت؛ اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
 •  اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب، اسب تبدیل به خوکی می‌گردد، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می‌گیرید و ترجیح می‌دهد که فعلاً مجرد باشد.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود؛ و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن اسب در اسطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است.
 • اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام‌آرام طی می‌کنید.
 • اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید.
 • اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که ازلحاظ مادی و معنوی درخطر هستید.

در کتاب سرزمین رؤیاها در مورد تعبیر خواب اسب این‌گونه نوشته‌اند:

بخش اول:

 • خواب یک اسب: یک ازدواج پر از پول
 • شما از روی اسب به زمین می‌افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
 • شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش
 • اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی
 • اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول به دست می‌آورید
 • یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی
 • یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
 • یک اسب که به درشکه بسته‌شده است: امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مدنظر دارید می‌توانید موفقیت به دست آورید.
 • اسب وحشی: به‌خوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
 • اسب‌های سفید: شادی
 • اسب‌های سیاه: عذاب
 • اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ

بخش دوم:

 • اسب‌های تزئین شده: آرزوهایتان  برآورده خواهد شد.
 • یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی‌خواهید کرد.
 • یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
 • اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.
 • یک اسب بادم کوتاه: دوستانتان در موقع بی‌پولی شمارا ترک می‌کنند
 • یک اسب بادم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
 • یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
 • اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت.
 • سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شما نیست: منفعت بزرگ
 • یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به‌سختی کارخواهید کرد و پول فراوانی به دست می‌آورید.
 • اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز
 • دوستانتان سوار بر اسب هستند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
 • یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت

تعبیر خواب اسب در کتاب تفسیر رویا

به طور کلی، اسب در خواب بیانگر انرژی، فضل و بخشش دلپذیر است. اسب نمادی از سرمستی، اشتیاق یا احساس سلامتی است که به انسان کمک می کند تا روز خود را به راحتی سپری کند، خواسته های جسمی، انرژی جسمی و جریان زندگی که همه ما را احاطه کرده و حرکت می دهد، می تواند به عنوان نمادی از اسب در اسب دیده شود رویا. به عنوان مثال، این جریان زندگی ماست که در جوانی و سالهای بعد طی می کنیم. بنابراین، در سنین پیری، این جریان غیرقابل توقف مرگ ممکن است در خواب به شکل اسب و نقشی تهدیدآمیز ظاهر شود.

منابع: gg.gg ، tinyurl.com

 

کلمات مرتبط:

تعبیر خواب اسب برای زن حامله، تعبیر خواب اسب نارنجی، تعبیر خواب اسب وحشی، تعبیر خواب اسب قرمز، تعبیر خواب اسب سواری در آب، تعبیر خواب اسب از دیدگاه حضرت یوسف، تعبیر خواب اسب قهوه ایی، تعبیر خواب اسب نقره ای، تعبیر خواب اسب سیاه، تعبیر خواب نوازش اسب قهوه ای، تعبیر خواب اسب نقره ای، تعبیر خواب اسب خوابیده، تعبیر خواب اسب سرخ، تعبیر خواب اسب قهوه ای ابن سیرین، تعبیر خواب اسب قهوه ای امام صادق

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن