تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب اسب چیست؟ و دیدن اسب در خواب چه تفسیری دارد؟

تعبیر خواب اسب چیست و چه تفسیری دارد؟ اسب در خواب نشانه موفقیت و خلوص در زندگی رویاپرداز است. دیدن اسب در خواب تفاسیر مختلفی دارد که بسته به نوع خواب و رویا معبران به تعبیر آن پرداخته‌اند. که در ادامه می‌توانید تعبیر خواب اسب را در سایت آینده جوو مطالعه کنید.

تعبیر خواب اسب از منظرامام جعفر صادق

 • دیدن یک اسب در خواب پنج جنبه دارد:
 1. توجه
 2. موقعیت و رتبه
 3. حق حاکمیت
 4. بزرگی
 5. خوبی و برکت
دیدن اسب در خواب
دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب اسب از منظر ابن سیرین

 • اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل این بود که بدبخت تر و گناهکارتر باشد.
 • اگر آن اسب از شخص دیگری بود، آنچه گفتیم اسب خدا بود. اگر در خواب اسبی برهنه دید. اما او از او اطاعت کرد، این گواهی بر عظمت و افتخار او بود.
 • اگر بیند روی اسب نشسته بود و آن اسب روی سقف خانه یا روی دیوار ایستاده بود، دلیل آنچه گفتیم دشوارتر از گناه است.
 • اگر ببیند که روی اسب نشسته است و آن اسب به هوا می پرد، یا دید که اسب پر داشت و مانند مرغ پریده، دلیل که او در دین و دنیا بزرگوار است.
 • خوردن خورشت گوشت اسب یا کباب و تفت دادن اسب نشانه سود شما از پادشاه یا موقعیت بالایی برای شماست و اگر در خواب ببینید گوشت خشک شده اسب (قدید) می خورید، نشانه خراب شدن مردم است.
 • لگد زدن به اسب نشانه بر هم خوردن کار شما است.
 • تعبیر دیدن مدفوع و مسطح اسب و گاو: مال و نعمت است، به طوری که اگر دیدید فضای زیادی دارید، ثروت و برکات زیادی به دست می آورید.
 • تعبیر خواب اسب بالدار: اگر دیدید که سوار اسب می شوید و پرواز می کنید یا اسب بالدار است و مانند پرنده پرواز می کند، یعنی در دین و دنیا، افتخار و بزرگی کسب می کنید.
 • تعبیر خواب سوار شدن بر اسب: اگر دیدید که روی کالسکه ای در پشت اسب یا شتر نشسته اید و حرکت می کنید، یعنی عظمت و سود کسب می کنید، اما اگر ببینید افتاده است، تعبیر آن این است مخالف مورد قبلی.
 • اگر دیدید اسبی برهنه و بدون زین سوار می شود، یعنی گناه و بدبختی شما بیشتر می شود، اما اگر آن اسب برای شخص دیگری باشد، تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می رسد.
 • تعبیر خواب اسب اهلی و تعبیر خواب حیوانات اهلی: اگر دیدید اسب برهنه ای بدون زین دارد، اما رام و مطیع هستید، به این معنی است که به عزت و بزرگی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب اسب از منظر حضرت دانیال

 • دیدن تاخت و تاز یک اسب دلیل که بزرگ و باشکوه بود.
 • اگر دید که او بر روی یک تازی نشسته و آن اسب مطیع و به امر اوست، دلیل عظمت دولت ارزش حسن و قیمت اسب است.
 • اگر ببیند اسبی را گرفته است یا شخصی دویده و روی آن نشسته است، دلیل که او ارجمند و بزرگ باشد، اما کمتر از آن است که در تازی گفتیم
 • اگر می دید که اسب فاقد هر چیز، زین یا نمدی از زین یا افسار است، دلیل آن بزرگ بودن عیب اندازه او بود.
 • اگر دید که اسبش یک دم بلند و ضخیم دارد، دلیل این بود که بندگان و نوکرانش ارزش آن را دارند و اگر دید که دمش را از اسبش جدا کردند، دلیل این بود که او بنده و بنده نیست.
 • اگر می دید که چیزی از اندام اسبش کم است، دلیل این بود که عزت او به همان اندازه که هست، کم است.
 • اگر می دید که با اسب جنگ می کند و اسب مسلط است و مطیع او نیست ، دلیل که رنج و گناه کند.

تعبیر خواب اسب از منظر جابر مغربی

 • خوردن گوشت اسب به این معنی است که پادشاه یا مقام بلند شما را می طلبد و شما را به او نزدیک می کند.
 • اگر در اطراف خانه یا کوچه خود تعداد زیادی اسب مشاهده کردید، به این معنی است که باران می بارد یا سیل می بارد.
 • اگر دیدید که سوار اسب می شوید و شلاق می زنید، به این معنی است که برای شخصی کار می کنید و برای آن کار به او اعتماد می کنید.
 • اگر دیدید که روی اسب نشسته اید و شخصی پشت سر شما نشسته است، به این معنی است که آن شخص شما را دنبال می کند.
 • اگر دیدید اسب مادیانی توسط شخصی خریداری شده یا به شما داده شده و سوار آن می شوید، به این معنی است که با زنی ازدواج می کنید و ازدواج شما مبارک است.
 • اگر می بینید که مادیان سیاه است، به این معنی است که زن شریف و معروف نیست، یا اگر اهل بلاک باشد، به این معنی است که والدین او از یک نسل نیستند، یا اگر این یک جرم است، به این معنی است که زن است زیبا، یا اگر سبز باشد، این بدان معناست که زن پارسا خواهد بود.
 • یا اگر می بینید که اشقر است، به این معنی است که او زنی بزرگ و عزیز است و دارای مقام و منصبی است، یا اگر کمیتی باشد، به این معنی است که او یک زن خوش اخلاق و دوستانه است.
 • اگر مادیان با کره ببینید، این بدان معناست که زن صاحب فرزند است، به طوری که اگر کره نر باشد، فرزند او پسر است، اما اگر ماده باشد، فرزند او دختر است.
 • تعبیر خواب الاغ یا تعبیر خواب اسب : اگر دیدید که پای شما مانند پای اسب یا الاغ است، به این معنی است که قدرت، موقعیت و موقعیت شما افزایش می یابد.
 • اگر می بینید که سر شما مانند سر اسب شده است، به این معنی است که ثروت و برکت از طرف “پادشاه” به شما می رسد.

تعبیر خواب اسب از منظر ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب اسب: اگر دید که او بر روی اسب ابلق نشسته است، دلیل می کند که چیزی شاهد آن باشد.
 • اگر او بر روی یک اسب سیاه نشسته بود، دلیل داشت کاری انجام دهد که باعث ثروت و ارزش بیشتری شود
 • . اگر بیننده مقداری اسب بود، دلیل که او قدرت و عظمت خود را از پادشاه بدست آورد.
 • اگر این منظره بر روی اسب اشقار (موهای قرمز) بود، دلیل بر حسن دین و احترام او به پادشاه است. اگر دید در اسب زرد بود، دلیل که کمی مریض شود، و این دلیل اسب سواری بود.
 • اگر بیند جرمی علیه اسب بود، دلیل بر خوبی بودن آن است.
 • اگر دید که او سوار بر اسب صافی است، به این دلیل است که او یک زن می خواهد.
 • اگر منظره از اسب نازل شود، دلیل است که از عزت و بزرگی سقوط کند.
 • اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل بر این است که گناه نکنید.
 • اگر بیند روی اسب نشسته بود و کاملاً مسلح بود، دلیل که افتخار بزرگی داشته باشد، به این ترتیب کسی مانع آن نشود و دشمن بر او پیروز نشود.
 • اگر ببیند که برای جنگیدن نیز به اسب حمله کرده است، دلیل گناه او همانند حمله به اسب با ترس و وهم آغاز می شود.
 • اگر می دید که او روی اسب نشسته است و اسب او را به مسجد می برد، دیگر هیچ فایده ای نخواهد داشت مگر اینکه ببیند که اسب او را از آنجا بیرون آورده است.
 • اگر اسب را دید، هم زمزمه کرد، دلیل که مال و دولت پیدا کند.
 • اگر یک الاغ یا اسب در دست خود دیدید، به این معنی است که به اندازه آن ثروت و برکت خواهید داشت.
 • تفسیر سم اسب: تعبیر سم اسب یا الاغ مال است. اگر ببینید الاغی یا سم اسب یا کسی آن را به شما داده است، به این معنی است که به اندازه آن اموال خواهید گرفت.
 • اگر اسبی را دیدید که جیغ می زند و جیغ می کشد، خبرهای خوب و مژده به شما می رسد.
 • اگر بیند اسب با او صحبت کرد، به این دلیل بود که او کاری کرد که مردم را متعجب کند.
 • اگر ببیند اسب خارجی وارد خانه او یا کوچه خود می شود، دلیل این که یک مدیر شریف و مشهور وارد خانه یا کوچه او می شود این است که موقعیتی را برای ارزش و قیمت اسب در آنجا تعیین کند.
 • اگر دید اسب از کوچه خود بیرون می رود، باید استدلال کند که یک انسان نجیب از کوچه خود ناپدید شود، یا بمیرد.
 • خوردن گوشت اسب در خواب ، نشانه بهره مندی از پادشاه یا جایگاه والای شماست.
 • اگر در خواب ببینید که سوار اسب می شوید و پرواز می کنید، یا اسب بال دارد و مانند پرندگان پرواز می کند، این نشانه این است که در دنیا و دین به عزت و عظمت رسیده اید یا صاحب اسب در سفر است.

تعبیر خواب اسب در کتاب تفسیر رویا

به طور کلی، اسب در خواب بیانگر انرژی، فضل و بخشش دلپذیر است. اسب نمادی از سرمستی، اشتیاق یا احساس سلامتی است که به انسان کمک می کند تا روز خود را به راحتی سپری کند، خواسته های جسمی، انرژی جسمی و جریان زندگی که همه ما را احاطه کرده و حرکت می دهد، می تواند به عنوان نمادی از اسب در اسب دیده شود رویا. به عنوان مثال، این جریان زندگی ماست که در جوانی و سالهای بعد طی می کنیم. بنابراین، در سنین پیری، این جریان غیرقابل توقف مرگ ممکن است در خواب به شکل اسب و نقشی تهدیدآمیز ظاهر شود.

منابع: gg.gg ، tinyurl.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن