مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب کلاه از ابراهیم کرمانی

سراسر وب

تعبیر خواب کلاه بنابه گفته معبرین اسلامی بدست آوردن عزت و رتبه برای بیننده خواب است. کلاه به هیچ عنوان تعبیری به مال و ثروت نخواهد داشت. همیشه به یاد داشته باشید که دیدن کلاه بایستی در محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تفاسیر آن استفاده کرد. در گذشته‌های دور کلاه ، کاربردی که امروزه دارد را نداشته و به همین دلیل به عزت و رتبه تعبیر شده است. در جهان امروز کلاه کالایی هست مصرفی که در انواع گوناگون ساخت می‌شود از کلاه‌های تزیینی گرفته تا کلاه بافتنی و کودک گانه. هر یک از این کلاه‌ها می‌توانند در موقعیت مکانی های گوناگون معانی متفاوتی داشته باشند. در ادامه با آینده جو همراه باشید.

1.تعبیر خواب کلاه از محمدبن سیرین گوید:

دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

2.تعبیر خواب کلاه از حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود.

3.تعبیر خواب کلاه از جابر مغربی گوید:

اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کادو

4.تعبیر خواب کلاه از ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.

اگر درخواب بیند که کلاه مشکی بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.

اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل هست در اندوه افتد.

اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.

اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او بیشمار گردد.

اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.

اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود.

اگر سبز بود طاعت گذار باشد.

اگر سرخ بود نقصان دین او بود. اگر زرد بود بیمار باشد.

اگر مشکی بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.

اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.

اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.

5.تعبیر خواب کلاه از حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر آن بر شش وجه بود:

ولایت و فرمانروایی

ریاست

بزرگی

عزیزو گرامی بودن

مقدار

منزلت

6.تعبیر خواب کلاه از منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کلاه معرف عزت و حرمتی هست که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی هست که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی هست که گروه به ما می‌دهد.

دیدن کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.

7.تعبیر خواب کلاه از معبرین غربی:

تعبیر کللاه به طور کلی نگاه شخصی شما به گروه هست که این مسئله دوطرفه بوده و نظر گروه و اطرافیان درباره شما را نیز نشان می‌دهد.

در برخی مواقع کلاه نشان دهنده رازی هست که شما از دیگران پنهان می‌کنید. شما نمی‌خواهید کسی از کارهایتان سر در بیاورد.

خریدن کلاه در خواب یا رفتن به فروشگاه با مقصود خرید کلاه نمادی از زیادی و وقت رسیدن به شکوفایی است.

8.تعبیر خواب کلاه نو

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن هست که موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می‌کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته‌اید، علامت آن هست که از ویرایش مکان حیات خود سود کلانی به دست می‌آورید.

اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن هست که ثروت تعداد زیادی به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کلاه نو و زیبا: خوشبختی

9.تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه

مطیعی تهرانی: اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید.

10.تعبیر خواب کلاه گران و ارزان

مطیعی تهرانی:

اگر کسی در خواب ببیند پیراهن خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهایی بر سر نهاده نشان آن هست که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است.

اگر پیراهن خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن هست و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی بیشمار دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شان و مقامش نیست.

11.تعبیر خواب گم کردن کلاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن هست که ممکن هست در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق میشوید قرارداد خیلی مهمی ببندید.

اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن هست که تغییرات ناگهانی اوضاع حیات را بدتر می‌کند.

منبع: کتاب بانک کامل تعبیر خواب

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن