مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

دیدن گربه در خواب چه تعبیر و تفسیری دارد؟

5 وجه تعبیر خواب گربه از منظر امام صادق (ع)

سراسر وب

تعبیر خواب گربه راز و رمزهای زیادی دارد. دیدن گربه در خواب در هر موقعیتی معنا و مفهوم خاص خود را دارد. در علم  تعبير خواب حيوانات ، دیدن هر حیوانی در خواب تعبیر خاصی دارد.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب گربه:

 1. محمد بن سیرین
 2. ابراهیم کرمانی
 3. حضرت امام جعفر صادق (ع)
 4. لوک اویتنهاو
 5. یوسف نبی (ع)
 6. آنلی بیتون

تعبیر خواب گربه از منظر معبران مختلف:

محمد بن سیرین گوید:

 • دیدن گربه در خواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است.
 • اگر دید گربه در خانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.
 • اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد ازآنجا چیزی بدزدد.
 • اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • او در تعبیر خواب گربه می‌گوید که اگر کسی در خواب ببیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، نشانان است  که مال دزدی بستاند.
 • اگر بعد از صبح گربه را در خواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول:

دزد

دوم:

عمار (سخن‌چین)

سوم:

بیماری

چهارم:

زنی مشفق (زنی دلسوز و مهربان)

پنجم:

جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی)

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

لوک اویتنهاو  گوید:

 • او در تعبیر خواب گربه می‌گوید که اگر در خواب گربه سیاه بینید نشان بدبختی است.
 • چنگ خوردن از گربه: مانع
 • نوازش کردن گربه: ناسپاسی
 • گربه‌ای که میو میو می‌کند: یک دعوا طولانی
 • پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم‌شده
 • دیدن گربه: دوست نادرست
 • گربه وحشی: دوست خطرناک
 • زدن یک گربه: خیانت

یوسف نبی علیه‌السلام گوید:

 • دیدن کشتن گربه درویش گردد.

آنلی بیتون  گوید:

 •  او در تعبیر خواب گربه می‌گوید اگر در خواب ببینید گربه‌ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه‌ای به شما حمله‌ورمی‌شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شمارا از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه‌ای را از خود می‌رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.
 • اگر در خواب گربه‌ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بدخواهید شنید و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد.
 • اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می‌رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.
 •  شنیدن صدای گربه در خواب، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است.
 • اگر خواب ببینید گربه‌ای به شما چنگ می‌زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای به دست آوردنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.
 •  اگر دختری خواب ببیند بچه‌گربه‌ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.
 •   دیدن خواب گربه مفید و تمیز، نشانه زیان مالی است.
 • اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبای او می‌خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند.
 •  دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است.

منبع استفاده‌شده در مقاله تعبیر خواب گربه:

کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

منبع: tinyurl gg.gg b2n.ir is.gd

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن