مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب ریش از ابن سیرین و امام صادق

سراسر وب

دیدن ریش در خواب چه علامتی دارد؟ تعبیر خواب فرایند تعبیر خواب هایی است که در خواب می بینید. تعبیر خواب ریش را می توانید در آینده جو بخوانید.

تعبیر خواب ریش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که بزرگ باشد. ریش به طور کلی در خواب شرافت و عزت مرد تعبیر می شود.

اگر ریش را در وضعیت غیر طبیعی ببینید. به عنوان مثال ، یک طرف ریش باید بلند و یک طرف آن کوتاه باشد یا ریش را با یک قیچی کوتاه کنید.

تعبیر خواب ریش روایت محمد بن سیرین

ریش در خواب آرایش مردان و خدای آنها بود و معلوم است که خداوند متعال فرشته ای است که جلال او این است: خوشا به حال خدایی که مردان را با ریش و زنان را با موها آراسته است.

اگر شخصی ریشه های خود را تا آنجا ببیند ، دلیل این است که کار و خدایش ساخته شده است ، اما چون طول او فراتر از ناف است ، دلیل غم و اندوه است.

اگر بیند ریش خود را تا ناخن کوتاه کرد ، به این دلیل است که او با معبود خود رفتار می کند. اگر ببیند که ریش خود را روی زمین می تراشید ، دلیل این است که مهلتش نزدیک است.

اگر بیند تمام ریش خود را قطع کرده است ، دلیل آن هم از دست دادن اموال است و هم از دست دادن قداست. اگر کوسه ریش خود را ببیند احترام و مالیدنش کم می شود.

اگر دیدی پیر شدی و ریشه ات سفید شد، یعنی آبرو و آبرو می گیری.

تعبیر خواب ریش از نظر امام صادق

دیدن ریش در خواب ده جنبه دارد.
اطاعت و اطاعت، شأن و مقام، مرتبه، هیبت، اعتبار و اعاده، نیکی، ازدواج، مال، فرزندان، گرامی،

تعبیر خواب ریش توسط آنلی بیتون

اگر در خواب ریش می بینید ، علامت این است که با کسی مجادله می کنید و با او مخالفت می کنید ، و تلاش زیادی می کنید تا از او سبقت بگیرید و در این راه مقداری پول از دست خواهید داد.

اگر در خواب زنی با ریش می بینید ، نشانه معاشرت بیهوده و بیماری طولانی است.

تعبیر خواب ریش از نظر جابر مغربی

اگر ببیند که ریش بلند است ، همانطور که زیر نافش بود ، دلیل می شود که او درویش شود و وام بگیرد یا غصه بخورد ، و برخی از رهگذران می گویند: اگر کسی ریش خود را به درازا می بیند ، نه به اندازه تا ناف بود ، دلیل این است که ویژگی را پیدا کنید.

اگر می بینید که ریشه های شما با ریشه های پدر شما یکی است ، یعنی از پدر خود ارث می برید.

تعبیر خواب دیدن ریش از لوک ویتنها

ریش بلند: ناراحتی
ریش خاکستری: تمسخر، تمسخر
ریش تراشیده: مضر
ریش قرمز: شرم
ریش برای دختر مجرد: ازدواج
ریش برای یک زن متاهل: امکان به دنیا آوردن یک پسر

تعبیر خواب ریش از نظر کرمانی

اگر ببیند که ریش او سیاه و قرمز است ، دلیلی دارد که او را به عنوان الوهیت قضاوت کنند.

اگر بیند که ریش سفید شده دلیلش این است که کندی و صبرش زیاد می شود ولی غمگین می شود.

تعبیر خواب به قول دانیال

اگر بیند که ریشش کوتاه و کوچک است ، دلیل بر قرض گرفتن آن است. اگر غمگین بود ، غمگین می شد. اگر بیند که ریش او را تراشیدند، دلیل که برای روزی خوار شود. اگر بیند که ریش بر زمین افتاد، دلیل که زود بمیرد.

اگر بیند که ریشش قطع شده است ، دلیل این است که شرف و خواری می شود. اگر می بینید کسی سرش را برید ، دلیل این است که آبرو و آبروی او رفته است. اگر بیند که از ریش موی سفید می ریزد، دلیل است که با سنت نبوی مخالفت کند.

تعبیر خواب روایت اسماعیل بن اشعث

اگر بیند که ریشش تراشیده و صورت و ریشش خسته است ، دلیلی دارد که از شأن و منزلت او کاسته شود.

اگر زنی ببیند که ریش دارد ، دلیل این است که غمگین و فقیر است و کاری دارد که رسوا شود. اگر مردی زنی با ریش ببیند ، دلیل این است که او هرگز فرزندی نداشته است. اگر او فرزندی داشت ، دلیل می شود که او به مردم خود احترام بگذارد.

اگر کودک نابالغ ریش خود را ببیند ، دلیل غم اوست. اگر ببیند کسی ریش او را گرفته و کشته است ، به این دلیل است که شخصی اموالش را به ارث برده و خورد.

اگر دیدی همه ریشه هایت سفید شده و موی سیاهی در آن نیست، یعنی کمی از وقار و احترامت کاسته می شود.

تعبیر خواب به روایت ریش

رویای داشتن ریش: با مشکل مالی روبرو خواهید شد.
مردی با ریش ضخیم: شانس موفقیت و غیره صبر کنید
ریش بسیار کوتاه: پول
ریش بلند: پول زیادی می گیرید.
یک زن متاهل در خواب مرد ریش می بیند: او به زودی شوهرش را ترک می کند.
یک زن باردار خواب مرد ریش می بیند: او یک پسر به دنیا می آورد.
دختر جوانی در خواب مردی ریشو می بیند: به زودی با مردی که دوستش دارد ازدواج می کند.
ریش خود را می روید: تباهی و بدبختی
دیگران ریش خود را افزایش می دهند: شکست مالی
ریش خود را بتراشید: ضرر مالی
کوتاه کردن ریش یکی از عزیزان: امنیت در همه امور
شما شخصاً ریش خود را می شویید: عذاب
ریش خود را می شوی: اضطراب
شما ریش زیبایی دارید: موفقیت کامل برنامه های خود را می بینید.
ریش شما مجعد است: شما همان خواهید شد که می خواهید باشد.
شما ریش ندارید: یک مزیت بزرگ مالی
ریش خود را کوتاه کنید: ضرر مالی شما را تهدید می کند.
ریزش مو: نشانه از دست دادن یکی از عزیزان
ریش سیاه: یک فرصت امیدوار کننده در محل کار
حنا ریش: باعث تحریک و وسوسه شما خواهد شد.
ریش سفید: خوشبختی بسیار بزرگ
ریش قهوه ای: بدبختی
ریش جو گندم: غیبت و مزخرفات شما را عذاب می دهد
ریش خاکستری: ضرر مالی
ریش بسیار کوتاه: مرگ یکی از اعضای خانواده
یک زن متاهل آرزوی داشتن ریش دارد: طلاق
یک زن مجرد خواب می بیند که ریش دارد: از دست دادن در انتظار او است.
زن باردار در خواب می بیند که ریش دارد: سقط جنین
بیوه ای خواب می بیند که ریش دارد: دارایی خود را از دست می دهد.
دختر جوانی در آرزوی داشتن ریش است: ازدواج

تعبیر خواب از نظر محدّ الانباری

ریش در خواب به عنوان زینت ، وقار و ثروت تعبیر می شود و همچنین ممکن است نشان دهنده اعمال خوب و پایبندی به سنت پیامبر باشد. ریش نشانه توبه برای گناهکار و نشانه هدایت گمراهان است.

منبع: bit.ly shorturl.at

 

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن