مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب سگ از منظر معبران اسلامی و غربی

تعبیر جامع دیدن سگ در خواب

سراسر وب

تعبیر خواب سگ  ازنظر هریک از معبران اسلامی و غربی تفسیر و تعبیر متفاوتی دارد. در تعبیر خواب سگ، رنگ، اندازه و حالت سگی که در خواب می‌بینید در معنی و مفهوم خواب تأثیرگذار است.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب:

 1. یوسف نبی (ع)
 2. حضرت امام جعفر صادق (ع)
 3. اسماعیل بن اشعث
 4. محمد بن سیرین
 5. منوچهر مطیعی تهرانی
 6. ابراهیم کرمانی
 7. لیلا برایت
 8. لوک اویتنهاو
 9. آنلی بیتون

تعبیر خواب سگ از منظر معبران اسلامی مختلف:

یوسف نبی علیه‌السلام گوید:

 • دیدن سگ در خانه وی بدی شود.
 • دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • دیدن سگ در خواب بر چهار وجه بود.

اولین وجه تعبیر خواب سگ از منظر ایشان:

دشمن

دوم:

پادشاه طمع‌کار

سوم:

دانشمند و خادم بد فعل (دانشمند بدعمل و خادم بدرفتار)

آخرین وجه تعبیر خواب سگ از منظر امام جعفر صادق(ع):

مردمان غماز (افراد سخن‌چین)

اسماعیل بن اشعث گوید:

 • سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.
 • اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.
 • اگر بیند گوشت شکار می‌خورد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که سگ شکاری از خود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.
تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سگ

محمدبن سیرین گوید:

بخش اول:

 • اگر کسی در خواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به‌قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد گاز گرفتن همه درندگان و جنبندگان در خواب، دلیل دشمنی است.
 • سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود.
 • سگ سیاه دشمنی بود از عرب.
 • سگ سفید، دشمنی بود از عجم.
 • اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.
 • اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.
 • اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.
 • اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.
 • اگر دید که شیر سگ می‌خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.
 • اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی بر حذر بود.
 • اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

بخش دوم تعبیر خواب سگ از منظر محمدبن سیرین:

 • نوشته سگ ماده زنی دون‌همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این‌که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.
 • اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.
 • سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی‌پنجه و بسیار خطرناک.
 • اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده‌ای در خانه‌ها نگه می‌دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی‌دهد.
 • اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته‌اید و همراه می‌برید باکسی دوستی می‌کنید که درشان شما نیست.
 • به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف
 • اگر سگ همراهتان ماده باشد خواب شما می‌گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می‌گیرد که بر او رغبت پیدا می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید
 • اگر سگ طعمه‌ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید
 • اگر سگ ماده باشد زنی شمارا گول می‌زند و پولی را از چنگتان به درمی‌برد.

بخش سوم:

 • اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خوددارید (به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد
 • و بازهم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می‌کنید زنی از نزدیکانتان به شماراست نمی‌گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می‌کند.
 • اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می‌رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شمارا دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.
 • اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.
 • اگر دیدید سگ‌های زیادی گرد شمارا گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شمارا نمی‌پذیرند و با بدبینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به‌هرحال روابط مطلوبی نخواهید داشت؛ اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به‌هیچ‌وجه خوب نیست.
 • سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می‌کند و دنائت خود را نمی‌تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد
 • اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می‌شود.
تعبیر خواب سگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بخش اول:

 • در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شمارا یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود
 • اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می‌دهید مال خود را تلف می‌کنید یا درراهی بیهوده مصرف می‌نمایید.
 • خرمهره بی‌ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار می‌گیرد. اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می‌بندید دوست خود را فریب می‌دهید.
 • زوزه را در خواب نمی‌توان دید ولی می‌توان شنید در خواب زوزه را می‌توان شنید. زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است. اصولاً شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده است. اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می‌رسد لیکن امنیت می‌یابید.
 • صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

بخش دوم تعبیر خواب سگ از منظر منوچهر مطیعی تهرانی:

 • در خواب سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه ناآشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم چنانچه در رؤیای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شمارا می‌فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.
 • چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چراکه احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید.
 • سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نامطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

لیلا برائت در تعبیر خواب سگ می‌گوید:

 • شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • اگر در خواب ببینید که سگی برای کمک به شما پارس می‌کند، یعنی باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.

تعبیر خواب سگ از منظر معبران غربی مختلف:

معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلاً با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوت‌اند. این تفاوت ازآنجا ناشی می‌شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن‌ها با سگ دارند، فرق می‌کند. این را در مقدمه بیان کردیم که بدانید برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می‌گذارد. غربی‌ها سگ را بهترین دوست انسان می‌دانند لذا در خواب‌نامه‌های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی‌شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می‌دانیم. آن‌ها دهان سگ را می‌بوسند درحالی‌که ما دهان سگ را کثیف می‌شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را خاک‌مال می‌کنیم

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • سگ: دوست وفادار
 • سگ هار: خطر یک دوست را تهدید می‌کند
 • با آن بازی کردن: آشتی
 • که پارس می‌کند: شامانی
 • موردحمله سگی واقع‌شدن: خطر
 • مورد گازگرفتگی سگی واقع‌شدن: دعوا بر سر پول
 • سگ شکاری: پشتکار بسیار زیاد برایتان سودآور خواهد بود
 • سگ بسته‌شده: دشمن
 • سگ زنجیرشده: مراقب دزدان باشید
 • سگ‌هایی که همدیگر را گاز می‌گیرند: دعوا در بطن خانواده
 • زدن یک سگ: وفاداری
 • عوعو: به اعلان خطر آدم‌های خیرخواه گوش کنید
 • عوعو کردن سگ: احتمال دزدی یا خطر آتش‌سوزی
 • گاز گرفتن: کار احمقانه
 • گاز زدن در یک‌چیز خوراکی: زیان
 • گاز زدن در یک‌چیز غیرخوراکی: تلاش‌های بیهوده
تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سگ

آنلی بیتون می‌گوید:

بخش اول:

 • اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد
 • دیدن توله‌سگ در خواب، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی‌سرپرست را هدف اصلی خود قرار می‌دهید. دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروتتان افزوده خواهد شد.
 • دیدن توله‌سگ‌های کثیف و لاغر در خواب، علامت آن است که وظایفی سخت و رنج‌آور را به دوش خواهید گرفت.
 • اگر در خواب سگی شرور ببینید، نشانه دشمن وزندگی سخت و غیرقابل تغییر است
 • اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می‌مالد، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است.
 • اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست، نشانه آن است که در دام وسوسه‌ای می‌افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید.
 • دیدن سگ‌های کوچک در خواب، علامت آن است که اندیشه‌های شما منشأ بی‌اهمیتی دارد.
 • اگر خواب ببینید سگی شمارا گاز می‌گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه‌جویی می‌کند.
 • دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد.
 • اگر خواب ببینید سگ‌ها نمایش می‌دهند، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می‌شتابد.

بخش دوم تعبیر خواب سگ از منظر آنلی بیتون:

 • اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید، نشانه شنیدن اخباری است که شمارا پریشان و مضطرب می‌سازد
 • اگر خواب ببینید که سگ‌ها روباه یا شکار دیگری را دنبال می‌کنند، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه‌های زندگی است.
 • دیدن سگ دست‌آموز در خواب، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته‌فکری است. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نامزدش بیش‌ازاندازه خودخواه است.
 • اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید، علامت آن است که می‌خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقا دهید. دچار مشکلاتی خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببینید، علامت آن است که با مرد معقول و خوش‌قلبی ازدواج خواهی کرد.
 • شنیدن صدای خرخر سگ در خواب، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد.
 • شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب، نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است.
 • شنیدن غرش سگ‌ها هنگام جنگیدن باهم، در خواب، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم‌زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد.
 • اگر سگ‌ها را کنار گربه‌ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به‌سوی هم برمی‌گردند و دندان‌های خود را شنان می‌دهند و باهم می‌جنگند، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد.

بخش سوم:

 • اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می‌شود، نشانه آن است که در امور عشق وزندگی پیروز می‌شوید. اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به‌زودی ازدواج خواهد کرد.
 • خواب سگی که چند سر دارد، نشانه آن است که می‌کوشید، چند کار را هم‌زمان انجام دهید. معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند.
 • اگر سگ ‌هاری در خواب ببینید، نشانه آن است که تلاش‌های شما به موفقیت نمی‌انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید.
 • اگر سگ‌ هاری در خواب شمارا گاز بگیرد، علامت آن است که یکی از افراد موردعلاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد.
 • اگر خواب ببینید به‌تنهایی سفر می‌کنید و سگی به دنبال شما می‌آید، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمان‌های موفقیت‌آمیز است.
 • دیدن سگی که شنا می‌کند، در خواب، نشانه آن است که به‌سرعت به‌سوی شادی و سعادت پیش می‌روید.
 • اگر خواب ببینید سگی گربه‌ای را شکار می‌کند، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است.
 • اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می‌کند، علامت پیروزی و موفقیت است.
 • مبتلا شدن به بیماری هاری در خواب، بیانگر توطئه‌ی دشمنان است.
 • اگر در خواب مشاهده کنید سگ ‌هاری شمارا گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ در کتاب سرزمین رؤیاها:

 • یک سگ شمارا آزار می‌دهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
 • در تعبیر خواب حیوانات آورده‌اند که اگر کسی در خواب ببیند حیوانات را آزار می‌دهند نشانه ضرر بزرگ مالی است.
 • شما یک سگ را آزار می‌دهید: با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید.
 • یک سگ را باز می‌کنید: یک ازدواج در پیش است

منبع استفاده شده در مقاله تعبیر خواب سگ:

 • کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

منبع : bit.ly tinyurl.com is.gd gg.gg

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن